22/09/2023

ชุมพร – เทศบาลเมืองชุมพร เปิดอบรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 6

ชุมพร – เทศบาลเมืองชุมพร เปิดอบรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 6

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=6D3iq3SEbPM[/embedyt]

วันนี้(12 ม.ค. 66) นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย นายศรีชัย วีระนรพานิช นายกเทศมนตรีเมืองชุมพร ร่วมเปิดโครงการอบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองชุมพร รุ่นที่ 6 เพื่อส่งเสริมฟื้นฟูและพัฒนาสุขภาพกาย จิตใจ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้เรียนรู้ พัฒนาทักษะในการดูแลตนเอง โดยมีนักเรียนผู้สูงอายุเข้าร่วมรับการอบรมจำนวน 200 คน ระยะเวลาการอบรม 3 เดือน ทุกวันพฤหัสบดี ณ  อาคารแสดงสินค้าโอทอป เทศบาลเมืองชุมพร ในหลักสูตรการอบรมตามแผนการเรียนรู้การส่งเสริม ฟื้นฟูและพัฒนาสุขภาพกาย จิตใจ สังคม เศรษฐกิจและรายได้ การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ตลอดจนการเป็นคลังปัญญาให้ลูกหลาน

นายศรีชัย วีระนรพานิช นายกเทศมนตรีเมืองชุมพร เปิดเผยว่า เทศบาลเมืองชุมพร มีประชากร ณ เดือนธันวาคม 2565 จำนวน 33,219 ราย เป็นผู้สูงอายุ 6,985 ราย คิดเป็นร้อยละ 21.03 ของประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาลเมืองชุมพร แสดงให้เห็นว่าเทศบาลเมืองชุมพรเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์แล้ว และมีแนวโน้มจะมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังนั้นการเตรียมการเพื่อรองรับสถานการณ์สังคมผู้สูงอายุจึงเป็นประเด็นที่สำคัญ เทศบาลเมืองชุมพรให้ความสำคัญ โดยจัดโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี พึ่งพาตนเองได้ ลดภาวะพึ่งพิง ไม่เป็นผู้สูงอายุติดบ้านและติดเตียง อาทิเช่น จัดตั้งศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ จัดตั้งศูนย์แพทย์ทางเลือกธาราบำบัด จัดตั้งศูนย์อุปกรณ์การแพทย์ และจัดตั้งชมรม โรงเรียนผู้สูงอายุแห่งนี้เป็นต้น

สำหรับโครงการอบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ นักเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองชุมพร รุ่นที่ 6นี้ วัตถุประสงค์ เพื่ออบรมส่งเสริมฟื้นฟูและพัฒนาสุขภาพกาย จิตใจ สังคมเศรษฐกิจและรายได้ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้เรียนรู้ พัฒนาทักษะในการดูแลตนเอง ซึ่งจะนำไปสู่การเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเทศบาลเมืองชุมพรมีแนวคิดเชื่อมโยงการดำเนินงานแบบบูรณาการการมีส่วนร่วม โดยดึงทุกภาคส่วน ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมสร้าง และมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ดึงชุมชนและกลไกที่มีความสามารถในการบริหารจัดการมาร่วมดำเนินการ โดยหลักการดูแลผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองชุมพร อยู่บนพื้นฐานแนวคิดที่ว่า ผู้สูงอายุมีคุณค่าและมีศักยภาพ ควรได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้มีส่วนร่วมทำประโยชน์ให้สังคม และส่งเสริมการเรียนรู้ให้ผู้สูงอายุ โดยเชื่อมโยงกับประสบการณ์ของผู้สูงอายุ สาระการเรียนรู้จะต้องทำให้ผู้สูงอายุสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตปัจจุบัน ส่งผลให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า มีศักดิ์ศรี มีความสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ธนากร โกศลเมธี รายงาน 0818923514

You may have missed