22/09/2023

นรพ.วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ได้รับการคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2566

นรพ.วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ได้รับการคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2566


นพร.พนุชนาถ บุญอ้น นักเรียนพยาบาลศาสตร์ (นรพ.) ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ อายุ 18 ปี ภูมิลำเนา จังหวัดพิจิตร เกิดวันที่ 2 เมษายน 2547 ได้รับการคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2566 ด้วยผลงาน/คุณความดี ดังนี้
1. มีผลการเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย เกรดเฉลี่ยสะสม 3.87 จาก โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ได้รับรางวัลเรียนดี และเกียรติบัตรเหรียญทอง ทุกปีการศึกษา และมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง จนได้รับรางวัลระดับจังหวัด และระดับประเทศ อาทิ


1.1 รางวัลเชิดชูเกียรติ นร.โครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาชีวภาพ จากเวทีนักวิทยาศาสตร์ รุ่นเยาว์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 16
1.2 รางวัลเหรียญทองแดงจากการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่ ระดับประเทศ ประจำปี 2564
1.3 รางวัลเหรียญทองจากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับภูมิภาค เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค


2. เป็นผู้ชอบช่วยเหลือสังคม อุทิศตนเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวม โดยเข้าร่วมโครงการจิตอาสาหน่วยพระราชทาน เก็บขยะ ปลูกต้นไม้ ในเขตตำบลตาคลี อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก และเป็นตัวแทนของโรงเรียนในการสอนและแนะแนวการศึกษาต่อให้กับ นักเรียนชั้นมัธยศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอื่นๆ ในจังหวัดพิจิตร
3. มีความประหยัด มัธยัสถ์ และอดออมใช้จ่ายเงินเท่าที่จำเป็น เก็บออมเงินเดือนละ 1,000 บาทจากเงินที่บิดามารดา ให้ใช้จ่ายรายเดือน รวมทั้งช่วยทำงานที่บ้านหลังเลิกเรียน และวันหยุดราชการเพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง

นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645

You may have missed