22/09/2023

อยุธยา – ผู้ว่าฯอยุธยา นำบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันทำบุญเนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2566 พร้อมยกย่องเชิดชูเกียรติครูที่ร่วมกันพัฒนางานด้านการศึกษาให้เด็กและเยาวชนเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพในอนาคต

อยุธยา – ผู้ว่าฯอยุธยา นำบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันทำบุญเนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2566 พร้อมยกย่องเชิดชูเกียรติครูที่ร่วมกันพัฒนางานด้านการศึกษาให้เด็กและเยาวชนเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพในอนาคต

วันนี้ 16 มกราคม 2566 เวลา 07.30 น. ที่ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานนำข้าราชการครู อาจารย์ และหน่วยงานจากสถานศึกษาต่างๆ ในจังหวัดฯ ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ 99 รูป เพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 67 และประกอบพิธีทำบุญในงานวันครู ซึ่งจัดขึ้นประจำทุกปี ต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่ 67 ทั้งนี้ เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ครู อาจารย์ ที่ให้ความรู้ อบรมสั่งสอนศิษย์ให้เป็นคนดี ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติครูและพัฒนาวิชาชีพครู สร้างความตระหนักให้สังคมให้รับรู้ถึงบทบาทของครูในการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม จริยธรรม และการดำรงชีวิตให้กับลูกศิษย์ สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างครู รวมทั้งธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามโดยมี นายธีรศักดิ์ โฉมศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นางสาวเต็มจิต จันทคา ศึกษาธิการจังหวัดฯ นางสุทธาทิพ ไชยรัตนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนจิราศาสตร์วิทยา ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธี
โอกาสนี้ ก่อนเริ่มพิธีมอบเกียรติบัตร นางสาวเต็มจิต จันทคา ศึกษาธิการจังหวัดฯ ได้อ่านสารของนายกรัฐมนตรี และ ดร.กัลยา มาลัย ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ได้อ่านสารของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันครู ประจำปี 2566 ครั้งที่ 67
จากนั้น นายธีรศักดิ์ โฉมศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มอบเกียรติบัตรให้กับครูผู้ที่มีผลงานดีเด่นของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 47 คน พร้อมทั้งกล่าวยกย่องและชื่นชมครูและบุคลากรทางการศึกษาของจังหวัดฯ ที่ได้ร่วมกันทำงานจนประสบผลสำเร็จ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจกันพัฒนางานด้านการศึกษาให้มีความเข้มแข็ง สามารถพัฒนาและรักษาวิชาชีพให้มีความเจริญก้าวหน้า ซึ่งจะส่งผลให้เด็กและเยาวชนที่ได้รับการศึกษาและผ่านการอบรมสั่งสอน กลายเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพต่อไปได้ในอนาคต ให้สอดคล้องกับคำขวัญ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 67 ที่ว่า “ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต”

สุจินดา อุ่นขาว รายงานจากอยุธยา

You may have missed