22/09/2023

การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น21 – 22 มกราคม 2566 เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าคูหากากบาท

การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น2122 มกราคม 2566 เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าคูหากากบาท

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาเทศบาล และสมาชิกสภองค์การบริหารส่วนตำบล
ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ดังนี้

วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ กาเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัหนองบัวลำภู แทนตำแหน่งที่ว่าง

วันอาทิตย์ที 22 มกราคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. จำนวน 24 แห่ประกอบด้วย

1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์
เขตเลือกตั้งที่ 7 จังหวัดนครสวรรค์ แทนตำแหน่งที่ว่าง

2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร อำเภอปะทิว เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัดชุมพร แทนตำแหน่งที่ว่าง

3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ข่า เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ แทนตำแหน่งที่ว่าง

4. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าลี่ เขตเลือกตั้งที 1 อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
แทนตำแหน่งที่ว่าง

5. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงมะไฟ เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร แทนตำแหน่งที่ว่าง

6. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกสูงสัมพันธ์ เขตเลือกตั้งที่ 2อำเภอชุม จังหวัดขอนแก่น แทนตำแหน่งที่ว่าง

7. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองแก เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่น แทนตำแหน่งที่ว่าง

8. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้องแซง เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเลิงนกทาจังหวัดยโสธร แทนตำแหน่งที่ว่าง

9. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลองครักษ์ เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายก แทนตำแหน่งที่ว่าง

10. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลตลาดน้อย เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี แทนตำแหน่งที่ว่าง

11. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองฝ้าย เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเลาขวัญจังหวัดกาญจนบุรี แทนตำแหน่งที่ว่าง

12. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองด่าน เขตเลือกตั้งที 1 อำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการ แทนตำแหน่งที่ว่าง

13. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท้ายเหมือง เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา แทนตำแหน่งที่ว่าง

14. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพรหมคีรี เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอพรหมคีรี
จังหวัดนครศรีธรรมราช แทนตำแหน่งที่ว่าง

15. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอสุขสำราญจังหวัดระนอง แทนตำแหน่งที่ว่าง

16. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย แทนตำแหน่งที่ว่าง

17. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เขตเลือกตั้งที่ 10อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ แทนตำแหน่งที่ว่าง

18. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนนางหงส์ เขตเลือกตั้งที่ 10อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม แทนตำแหน่งที่ว่าง

19. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ เขตเลือกตั้งที่ 11อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ แทนตำแหน่งที่ว่าง

20. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยราช เขตเลือกตั้งที่ 4อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ แทนตำแหน่งที่ว่าง

21. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก เขตเลือกตั้งที่ 7 อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา แทนตำแหน่งที่ว่าง

22. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แทนตำแหน่งที่ว่าง

23. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เขตเลืกตั้ที 12อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี แทนตำแหน่งที่ว่าง

24. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ เขตเลือกตั้งที่ 7 อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี แทนตำแหน่งที่ว่าง

สามารถติดตามหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.ect.go.th หรือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น นั้น ๆ

You may have missed