22/09/2023

ชลบุรี-กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมกับนิด้าจัดประชุม Focus Group หน่วยงานภาคีเครือข่ายตรวจสอบข้อเท็จจริง ภาคตะวันออก

ชลบุรี-กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมกับนิด้าจัดประชุม Focus Group หน่วยงานภาคีเครือข่ายตรวจสอบข้อเท็จจริง ภาคตะวันออก

วันที่ 24 ม.ค.66 ที่โรงแรมไซมิส โฮเต็ล พัทยา จ.ชลบุรี ได้จัดให้มีการประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อให้ความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบูรณาการการทำงานภาคีตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้ครอบคลุมกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โครงการจ้างที่ปรึกษา ศึกษาวิจัยแผนงานบูรณาการการทำงานของหน่วยงานภาคีเครือข่ายตรวจสอบข้อเท็จจริง (Fact Checking Network) ภาคตะวันออก

ซึ่งจัดขึ้นโดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) จัดขึ้นเพื่อแนวทางการตรวจสอบข้อเท็จจริง ที่มีแผนในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อหาความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในการร่วมกันตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อรู้เท่าทันข่าวสารอย่างถูกต้อง

ในกิจกรรมมี รศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.อุษา บิ้กกิ้นส์ ทีมที่ปรึกษา และ ดร.ประดิษฐ์ กิตติฤดีกุล ผู้ดำเนินการอภิปราย ร่วมดำเนินการประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยแบ่งเป็น 5 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มวิชาการ กลุ่มสื่อ กลุ่มประชาชน กลุ่มภาคี และกลุ่มสมาคม รัปฟังข้อคิดเห็นและตอบคำถามในประเด็นต่างๆ เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลของแต่ละภูมิภาคประกอบเป็นความรู้เพื่อดำเนินแนวทางการพัฒนาสื่อไทยต่อไป

You may have missed