22/09/2023

แม่ฮ่องสอน-ชาวบ้านแม่กองแป ร้องศูนย์ดำรงธรรมแม่สะเรียงตรวจสอบการสร้างโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่

แม่ฮ่องสอน-ชาวบ้านแม่กองแป ร้องศูนย์ดำรงธรรมแม่สะเรียงตรวจสอบการสร้างโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่
ตัวแทนชาวบ้านแม่กองแป เดินทางยื่นหนังสือร้องศูนย์ดำรงธรรมแม่สะเรียง ตรวจสอบ พื้นที่การก่อสร้างกลางทุ่งนาริมทางส้นทางสาย 1194 ระหว่างบ้านห้วยทราย – บ้านห้วยโผ หวั่น เป็นโรงงานอุตสาหกรรมที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน โดยมี นายสงกรานต์ นิศดำรง ปลัดอาวุโสอำเภอแม่สะเรียง ผู้แทนนายอำเภอแม่สะเรียง รับหนังสือร้องจากตัวแทนราษฏรบ้านแม่กองแป พร้อมพูดคุยสอบถามรายละเอียดเบื้องต้น ก่อนที่จะส่งเรื่องสอบถามไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามลำดับต่อไป
ซึ่งประเด็นสำคัญ ของการยื่นหนังสือร้องศูนย์ดำรงธรรมแม่สะเรียงในครี้งนี้ เนื่องจากชาวบ้านทราบข้อมูลว่า จะมีการการจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมประเภทหนึ่งขึ้น โดยมีบริษัทเป็นของชาวจีนได้เข้ามาดำเนินการซื้อที่และเตรียมสร้างโรงงานแปรรูปในเขตพื้นที่นาหมู่บ้านแม่กองแป โดยที่บริษัทดังกล่าวยังไม่ได้ผ่านการรับฟังความคิดเห็นของชาวบ้านบ้านแม่กองแป และทางบริษัทไม่ได้เข้ามาชี้แจงผลดี ผลเสีย หรือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับชุมขน การกระทำของบริษัทตังกล่าวเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องตามกระบวนการทางกฎหมายของการก่อตั้งโรงาน ซึ่งต้องผ่านความคิดเห็นของชุมชนก่อน ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ 2535
นายคำชาติ ผาปิวัน ผู้ใหญ่บ้นแม่กองแป ระบุว่า เมื่อวันที่ 17 กรกฏาคม พ.ศ. 2566 – ทางหมู่บ้านแม่กองแปได้จัดให้มีการประชาคมในหมู่บ้าน เรื่องการจัดตั้งโรงานอุตสาหกรมในหมู่บ้าน โดยได้เชิญทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและมีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมาร่วมประชุม พูดถึงการดำเนินการของบริษัทดังกล่าว ในการที่จัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูป ทางผู้นำได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำซุมชน และประชาชนบ้านแม่กองแป ได้มีโอกาสอภิปราย เสนอแนะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในการที่จะมีการจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในหมู่บ้าน จากนั้นทางผู้นำหมู่บ้านได้มีการลงมติว่าจะรับหรือคัดค้านการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ของหมู่บ้าน ผลการลงมติปรากฎว่าที่ประชุมมีเสียงเป็นเอกฉันท์คัตค้านการจัดตั้งโรงงานดังกล่าว โดยให้เหตุผลของการคัดค้านการจัดตั้งโรงงาน คือ ทางบริษัทไม่ได้มาอธิบายถึงผลดี ผลเสีย ในการจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมให้ประชาชนได้รับทราบ ก่อนที่จะมาดำเนินการทางบริษัทไม่ได้มารับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ก่อนที่จะมาดำเนินการจัดซื้อที่ดินเพื่อการ จัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมบุกตามพระราชบัญญัติโรงงาน ปี พ.ศ.2535 อีกทั้ง บริเวณที่ตั้งของโรงงนอุตสาหกรรมดังกล่าวอยู่ใกล้หมู่บ้าน ซึ่งจะได้รับผลกระทบมลพิษทางสิ่งแวดล้อมกับหมู่บ้านแม่กองแปโดยรวม
นอกจากนี้ บริเวณที่ตั้งโรงานเป็นพื้นที่เนินสูงและใกล้อ่างเก็บน้ำของหมู่บ้านแหล่งน้ำตามธรรมชาติ ทำให้น้ำมีสิ่งปนปเปื้อนไม่มีความเหมาะสม ซึ่งการเข้ามาซื้อที่ทางของทางบริษัทในครั้งแรก ระบุว่าทำบ้านจัดสรร แต่สุดท้ายทราบว่าทางบริษัทดังกล่าวเตรียมเปิดเป็นโรงงานแปรรูปพืชชนิดหนึ่ง แต่ยังไม่ได้มีการขออนุญาตจัดตั้งโรงงานจากอุตสาหกรรมจังหวัด แต่ได้มีการซื้อที่ ถมที่ และ เริ่มสิ่งปลูกสร้างแล้ว ด้วยเหตุผลดังกล่าวที่อาจส่งผลกระทบกับราษฎรบ้านแม่กองแปข้างต้น ทางราษฏรบ้านแม่กองแป จึงมีความเห็นพ้องต้องกันร่วมลงรายชื่อขอคัดค้านการก่อตั้งโรงงานดังกล่าว
สุกัลยา บัวงาม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 0819503127

You may have missed