22/09/2023

ปทุมธานี “นายกโบว์ลิ่ง” เป็นประธานเปิด โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการประนอมข้อพิพาทระดับชุมชน

ปทุมธานี “นายกโบว์ลิ่ง” เป็นประธานเปิด โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการประนอมข้อพิพาทระดับชุมชน

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมหงส์มังกร ชั้น 12 (อาคารจอดรถเทศบาลนครรังสิต) ร้อยตำรวจเอก ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการประนอมข้อพิพาทระดับชุมชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี โดยมี นาวาอากาศโทณภัทรชนน์ ผลศรัทธา อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือ ทางกฎหมาย และการบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี พันตำรวจโทสุวิชญ์ สุขประเสริฐ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี จังหวัดปทุมธานี (สาขาธัญบุรี)

นางสาวธันยพร ธนาวุฒิ รองอัยการจังหวัด สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี (สาขาธัญบุรี) นายวรรณชัย อิทธิมณีสิริ รองนายกเทศมนตรี และนายสง่า จรัสบุญไพศาล สมาชิกสภาเทศบาลนครรังสิต เข้าร่วมพิธี ร้อยตำรวจเอก ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง กล่าวว่า กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการประนอม และระงับข้อพิพาทในระดับท้องถิ่น เป็นกิจกรรมที่ต้องดำเนินการตามภารกิจหลักของงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน และยังเป็นโครงการสร้างการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ภายในประเทศ

ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนหรือองค์กรอื่น ที่มีบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือกับสำนักงานอัยการสูงสุด ให้มีส่วนร่วมในการดำเนินการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการเรียนรู้การให้บริการในการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนอย่างมี ประสิทธิภาพ ซึ่งวัตถุประสงค์หลักในการดำเนินโครงการ เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนมีบทบาทในการประนอมข้อพิพาท เพิ่มศักยภาพในการไกล่เกลี่ยประนอมและระงับ ข้อพิพาทตามที่กฎหมายกำหนด เพิ่มศักยภาพให้แก่ผู้นำชุมชน คณะกรรมการการหมู่บ้าน

และคณะบุคคลผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท ในการไกล่เกลี่ย ประนอมและระงับข้อพิพาทในท้องถิ่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเพิ่มความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิของประชาชนในชุมชน โดยผลที่คาดว่าจะได้รับ จะส่งผลให้ชุมชนมีบทบาทในการประนอมข้อพิพาทเพิ่มมากขึ้น คณะบุคคลผู้ทำหน้าที่ไกล่ เกลี่ย และประนอมข้อพิพาทตามที่กฎหมายกำหนด และกลุ่มผู้นำชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจในการไกล่เกลี่ยประนอมและระงับข้อพิพาท ในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประชาชนในชุมชนมีความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิของตนเองเพิ่มมากขึ้น จากเหตุผลข้างต้นจึงต้องมีการจัดอบรมโครงการนี้ขึ้นมา

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

You may have missed