22/09/2023

กาฬสินธุ์-จัดหลักสูตรจิตอาสาอนุรักษ์ฟื้นฟูป่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับจิตอาสาพระราชทาน จัดโครงการอบรมหลักสูตรจิตอาสา

กาฬสินธุ์-จัดหลักสูตรจิตอาสาอนุรักษ์ฟื้นฟูป่า
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับจิตอาสาพระราชทาน จัดโครงการอบรมหลักสูตรจิตอาสา ตามโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า รวมทั้งสร้างเครือข่ายป้องกันการตัดไม้ทำลายป่า
วันที่ 28 สิงหาคม 2566 ที่ห้องประชุมโรงแรมชาร์-ลอง บูทรีค อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ นายพิชิต สมบัติมาก รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานโครงการอบรมหลักสูตรจิตอาสา ตามโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า โดยมีนายธวัชชัย รอดงาม รองผวจ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายศักดิ์ชัย จงกิจวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น) ดร.พงษ์พยัคฆ์ ศรียา ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) นายประดิษฐ สุดชาดา ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.กาฬสินธุ์ และจิตอาสาพระราชทาน ร่วมโครงการอย่างพร้อมเพรียง
นายพิชิต สมบัติมาก รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า โครงการอบรมหลักสูตรจิตอาสา ตามโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 ส.ค.-1 ก.ย.66 ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยบุคลากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูป่า รักษาต้นน้ำ และควบคุมไปป่าในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ ทั้งนี้ เนื่องจากปัญหาไฟป่าเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน เศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยว รวมทั้งสภาพแวดล้อมและผืนป่า ทำให้ความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศป่าไม้ลดลง โดยเฉพาะพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร หากปล่อยให้สภาพป่าธรรมชาติถูกทำลาย จนระบบนิเวศมีความสมบูรณ์ต่ำ การที่จะฟื้นฟูและทำให้ระบบนิเวศกลับมาฟื้นตัวสมบูรณ์ จึงไม่สามารถทำได้ง่าย
นายพิชิตกล่าวอีกว่า ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน จึงได้มอบหมายให้โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย และทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดแนวทางการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ และร่วมกันแก้ไขปัญหาไฟป่าให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด โดยมอบหมายให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช และกรมป่าไม้ ประสานภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จัดทำโครงการโครงการอบรมหลักสูตรจิตอาสา ตามโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า เพื่อสร้างผู้นำเครือข่ายจิตอาสาพระราชทาน ให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถถ่ายทอดความรู้ สร้างจิตสำนึกในการดูแลธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ และขยายเครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็ง ในการที่จะร่วมกันฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ และร่วมกันแก้ไขปัญหาไฟป่าได้อย่างต่อเนื่อง เป็นรูปธรรม
สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมครั้งนี้ ประกอบด้วยปลัดอำเภอ เกษตรอำเภอ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จังหวัดกาฬสินธุ์ ตำรวจภูธร จ.กาฬสินธุ์ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.กาฬสินธุ์ เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.กาฬสินธุ์ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น) เจ้าน้าที่จากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. และประชาชนจิตจำนวนอาสาจำนวน 100 คน จัดอบรม 5 วันระหว่างวันที่ 28 ส.ค.-1 ก.ย.66 ที่ห้องประชุมโรงแรมชาร์-ลอง บูทรีค อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ อย่างไรก็ตาม ในการอบรมจิตอาสา ตามโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่าครั้งนี้ ยังขอความร่วมมือจิตอาสา ร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวัง และป้องกันการตัดไม้ทำลายป่าอีกด้วย

 

You may have missed