22/09/2023

เพชรบูรณ์-อบจ.เพชรบูรณ์ ร่วมมือ อปท.128 แห่งจัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านสาธารณภัย รับมือสถานการณ์เอลนีโญ

เพชรบูรณ์-อบจ.เพชรบูรณ์ ร่วมมือ อปท.128 แห่งจัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านสาธารณภัย รับมือสถานการณ์เอลนีโญ


ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ นายอัครเดช ทองใจสด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านสาธารณภัย นายณรงค์ศักดิ์ หอมมาลัย รองนายก อบจ.เพชรบูรณ์ นายคณีธิป บุณยเกตุ รองนายก อบจ.เพชรบูรณ์ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ อบจ.เพชรบูรณ์ ร่วมในพิธีโดยมีนายวุฒิพงษ์ ศรีศิลป์ หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวรายงาน การจัดอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหารตลอดจนผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการบัญชาการเหตุการณ์เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น รวมทั้ง มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการน้ำสำหรับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยนวัตกรรมฝ่ายชะลอน้ำแกนดินซีเมนต์การลดผลกระทบต่อประชาชนในระหว่างเกิดอุทกภัย โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบไปด้วย ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้อำนวยการกองช่าง และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องจำนวน 128 คน เข้าร่วมในการอบรม

การฝึกอบรมในครั้งนี้ได้ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำด้วยนวัตกรรมฝ่ายชะลอน้ำแกนดินซีเมนต์เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ตลอดจนกระบวนงานของระบบบัญชาการเหตุการณ์ซึ่งเป็นระบบการบัญชาการเหตุการณ์ เพื่อการสั่งการควบคุมและประสานความร่วมมือของแต่ละหน่วยงานในการบริหารสถานการณ์สาธารณภัย ที่มุ่งหวังระดมทรัพยากรไปยังที่เกิดเหตุให้สามารถปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้อย่าง รวดเร็ว ทันสถานการณ์ โดยมีคณะวิทยากรจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 9 จังหวัดพิษณุโลกและสำนักงานชลประทานที่ 6 บรรยายให้ความรู้

นายอัครเดช ทองใจสด. นายก อบจ.เพชรบูรณ์ กล่าวว่า จากสถานการณ์ปัญหาภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงที่เกิดขึ้นจากปรากฏการณ์เอลนิโญ่ ซึ่งจะเกิดขึ้นภายใน 1- 2 ปีนี้ และปีต่อไป สิ่งที่จะแก้ไขปัญหาได้คือเรื่องของน้ำที่เป็นสิ่งสำคัญต่อภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และประปา ต้องใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำที่มีอยู่ ดังนั้น อบจ.เพชรบูรณ์ จึงการบูรณาการกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งเทศบาลเมือง เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลวางแผนร่วมกันที่จะเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำในอ่างเก็บน้ำต่างๆของจังหวัดขึ้น เพื่อกักเก็บน้ำไว้ให้มากที่สุด โดยการทำธนาคารน้ำใต้ดิน ฝ่ายชะลอน้ำแกนดินซีเมนต์เพื่อชะลอการสูญเสียน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ ซึ่งจะใช้งบประมาณในการก่อสร้างไม่สูงเกินไป และอีกส่วนที่ อบจ.เพชรบูรณ์จะสามารถดำเนินการช่วยเหลือคือรถขุดเจาะบ่อบาดาลที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้ผลกระทบ แต่ทั้งนี้ในการขอใช้ต้องดำเนินการเป็นแผนปฏิบัติการที่จะต้องจัดคิวในการทำงานซึ่งจะทำให้ไม่เกิดความล่าช้า เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบได้ทันท่วงทีและเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนต่อไป

มนสิชา คล้ายแก้ว

You may have missed