22/09/2023

ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง

ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง

ด้วยผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่า โดยกำหนดวันเลือกตั้งในวันที่ 19 สิงหาคม 2566 และวันที่
20 สิงหาคม 2566 ด้วยเหตุดังต่อไปนี้

​​1. กรณี นายสมพัตร เพ็งเพชร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2566

​​2. กรณี นายฉัตรชัย พันธ์พืช สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านตาก เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2566

​​3. กรณี นายอุดม อินถา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลขี้เหล็ก เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 27มิถุนายน 2566

​​4. กรณี นายพิเชษฐ ปานเพ็ชร์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2566

​​5. กรณี นายเผด็จ รุ่งศรี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำลูกกา เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ได้ลาออก เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566

​​6. กรณี นายนิรุจน์ อุดกิวมื่น สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ไร่ เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ได้ลาออก เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2566

​​7. กรณี นายวังชล มุลละม่อม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยยาง เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ได้ลาออก เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2566

​​8. กรณี นางจันทร์ที ทดไกร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลช่องแมว เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา ได้ลาออกเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2566

​​9. กรณี นายอภิชาติ สุตธัมโม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ เขตเลือกตั้งที่ 21 อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ได้ลาออก เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2566

​​10. กรณี นายดวงจันทร์ คำตื้อ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลระเริง เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมาได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566

11. กรณี นายทรงชัย อนุสุเรนทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้ เขตเลือกตั้งที่ 12 อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม2566

​​12. กรณี นายอุทัย พุ่มซ้อน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566

​​13. กรณี นายชูศักดิ์ ไวรักษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง เขตเลือกตั้งที่ 13 อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ลาออกเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2566

​​14. กรณี นายร่อหาม หลับสะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2566

​​15. กรณี นายมามะ เต็ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบูกิต เขตเลือกตั้งที่ 12
อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566

​​16. กรณี นายณรงค์ โต๊ะรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังพญา เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2566

​​17. กรณี นายชัยเจริญ เพชรคง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระ เขตเลือกตั้งที่ 9 อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน2566

​​18. กรณี นายสุชาติ แสงมณี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เขตเลือกตั้งที่ 10 อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 22มิถุนายน 2566

​​19. กรณี นางสาวกัลยา โสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาแซง
เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ได้ลาออก เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2566

​​20. กรณี นายสง่า มาตขาว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุม เขตเลือกตั้งที่ 5 อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ได้ลาออก เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2566

​​วันนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการการเลือกตั้พิจารณาประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งทีว่า โดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ได้มีมติประกาศผลการเลือกตั้ง ตามมาตรา 17แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ซึ่งมีรายชื่อผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้ง ดังนี้

​​1. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ได้แก่ นายจตุพจน์ นัครา

​​2. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านตาก เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอบ้านตาก จังหวัดตากได้แก่ นางเยา เรืองเกตุ

​​3. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลขี้เหล็ก เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ได้แก่ นางสาววิยะดา สีแสง

​​4. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ได้แก่ นางสาวปทุมมาศ นาคครวญ

5. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำลูกกา เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ได้แก่ จ่าอากาศเอก วุฒิพงษ์ เลิงภูบัง

​​6. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ไร่ เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงรายได้แก่
นายประสิทธิ์ ปัญญาใจ

​​7. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยยาง เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ได้แก่ นายจรูญ อุ่นอ่อน

​​8. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลช่องแมว เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ นางรุ่งอรุณ ประพันธ์พงษ์

​​9. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ เขตเลือกตั้งที่ 21 อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ นางสาวสุชาดา ทองแถม

​​10. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลระเริง เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ นางมุกดา กุมขุนทด

​​11. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้ เขตเลือกตั้งที่ 12 อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ได้แก่ นางวิมลวัลล์ แฝงอาวุธ

​​12. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้แก่ นายอัฑฒ์ หมื่นหลำ

​​13. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง เขตเลือกตั้งที่ 13 อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ นายนึง อาทิ

​​14. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ได้แก่ นายดนัย บินยีหมาน

​​15. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบูกิต เขตเลือกตั้งที่ 12 อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส ได้แก่ นางมัสก๊ะ อาแว

​​16. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังพญา เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ได้แก่ นายแวยูโซ๊ะ ลาโฮยา

​​17. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระ เขตเลือกตั้งที่ 9 อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แก่ นายชาตรี จิตรเฝือ

​​18. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เขตเลือกตั้งที่ 10 อำเภอถ้ำพรรณรา
จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่ นายเดโช แสงมณี

​​19. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาแซง เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ได้แก่ นายสายฝน อยู่พลอยงาม

​​20. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุม เขตเลือกตั้งที่ 5 อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ได้แก่ นายวันทอง มุละสีวะ

ทั้งนี้ การประกาศผลการเลือกตั้งดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นการตัดหน้าที่และอำนาจขอคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะดำเนินการสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัย เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรร

​​อนึ่ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอแจ้งให้ทราบว่าผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด จักได้ประกาศผลการเลือกตั้งให้ผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้งทราบต่อไป

​​ส่วนรายละเอียดการประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
สามารถติดตามหรือสอบถามได้ทาง www.ect.go.th application Smart Vote และสายด่วน 1444

————————-

You may have missed