22/09/2023

ร้อยเอ็ด-เขตสุขภาพที่ 7 กระทรวงสาธารณสุข จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณสุขอย่างมีคุณภาพ

ร้อยเอ็ด-เขตสุขภาพที่ 7 กระทรวงสาธารณสุข จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณสุขอย่างมีคุณภาพ

วันนี้(30 สิงหาคม 2566) เวลา 09.00 น. นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 เป็นประธานเปิดโครงการประชุมวิชาการสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2566 ณ โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นพ.อุดม ภู่วโรดม สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 7 ดร.นพ สุรเดชช ชวะเดช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย ผู้บริหารบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ภายในเขตสุขภาพที่ 7 ร้อยแก่นสารสินธุ์ จำนวน 1,458 คน คณะวิทยากร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วม เพื่อพัฒนาต่อยอดระบบของหน่วยบริการสาธารณสุขทุกระดับ ให้สามารถเชื่อมโยงคลอบคลุมในทุกพื้นที่

โอกาสนี้ นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า จังหวัดร้อยเอ็ดได้เล็งเห็นความสำคัญนโยบายในการวางรากฐานระบบหลักประกันสุขภาพ การจัดการสุขภาพในระดับภูมิภาค และการกระจายบุคลากร ทรัพยากร สาธารณสุขให้เหมาะกับท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนในทุกระดับเข้าถึงการรักษาและบริการทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพได้อย่างเท่าเทียม และการส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถ การวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนในสังคมสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและมีสุขภาพที่ดี โดยต้องขอขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนที่คอยเป็นกำลังสำคัญในการดูแลสุขภาพของประชาชน และพัฒนาระบบสาธารณสุขไทยให้เจริญก้าวหน้าตลอดมา

ดร.นพ สุรเดชช ชวะเดช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดเผยว่า กระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำแผนปฏิบัติการ เพื่อขับเคลื่อนภารกิจในการพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาระดับประเทศ ซึ่งเครือข่ายเขตสุขภาพที่ 7 ร้อยแก่นสารสินธุ์ ภายใต้การร่วมคิดร่วมทำ ได้กำหนดพันธกิจที่มุ่งเน้น การพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการแพทย์ เพื่อเสริมสร้างความทันสมัยให้ทันต่อการพัฒนาเทคโนโลยีแบบพลวัตร ตลอดจนพัฒนาความสามารถ ในการดูแลรักษาพยาบาลของหน่วยงานในสังกัด จึงได้ดำเนินการจัดโครงการ ดังกล่าวฯ ภายใต้หัวข้อ มหกรรมการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 1 กันยายน 2566 เพื่อพัฒนา ต่อยอด และใช้องค์ความรู้ ยกระดับความสามารถทางการแพทย์และสาธารณสุข ในด้านต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และเป็นธรรม

ด้าน นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 กล่าวว่า การจัดโครงการครั้งนี้ฯ เป็นการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ในการศึกษาค้นคว้าวิจัย สร้างนวัตกรรม และนำองค์ความรู้ใหม่ เผยแพร่สู่เวทีสาธารณะ อันจะนำไปสู่การพัฒนางานการแพทย์และการสาธารณสุข ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการยกระดับมาตรฐานด้านวิชาการของบุคลากรทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 7 ที่จะต้องมีความรู้และสามารถนำเทคโนโลยีทางการแพทย์และการสาธารณสุขไปใช้ เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับบริการอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง และเท่าเทียม

ดังนั้น ทุกคนต้องตระหนักว่าเป็นภาระหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ทุกคน ที่จะต้องช่วยกันสร้างบริการสุขภาพ ให้ได้ตามมาตรฐานสากล เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้รับบริการ อันจะนำพาประเทศชาติ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด

โกสิทธิ์/ร้อยเอ็ด(ห)
087-864-4400 081-377-2689

You may have missed