22/09/2023

สมุทรสงคราม-นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม เยี่ยมผู้สูงอายุ 100 ปีขึ้นไป

สมุทรสงคราม-นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม เยี่ยมผู้สูงอายุ 100 ปีขึ้นไป
นางมณีรัตน์ พรหมเขียว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เยี่ยม นายจง นันตสุคนธ์ อายุ 100 ปี หมู่ 8 ตำบลวัดประดู่ อำเภออัมพวา รายที่ 2 นางเที่ยง ทองวารี อายุ 100 ปี หมู่ที่ 8 ตำบลวัดประดู่ อำเภออัมพวา รายที่ 3 นางจี๊ด คูฮกชีว อายุ 100 ปี ตำบลท่าคา อำเภอ อัมพวา พร้อมทั้ง ได้มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค พัดลม รายละจำนวน 1 ตัว พร้อมเงินสดรายละ จำนวน 2,000 บาท ให้แก่ครอบครัวผู้สูงอายุเพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวว่า ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุมทรสงคราม ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ออกเยี่ยมผู้สูงอายุที่มีอายุ 100 ปี ขึ้นไป ตามโครงการ ผู้สูงอายุ 100 ปี ประจำปีงบประมาณ 2566 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้สูงอายุและผู้ดูแล ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม พร้อมเงินสนับสนุนเพื่อใช้ในการดำรงชีพ

กวีชัย/สมุทรสงคราม

You may have missed