22/09/2023

ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง

ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง

​​ด้วยผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่า โดยกำหนดวันเลือกตั้งในวันที่ 27 สิงหาคม 2566 ด้วยเหตุดังต่อไปนี้

​​1. กรณี นางสาวบุญเพ็ญ เสาสนะสมาชิกสภาเทศบาลเมืองปากพูน เขตเลือกตั้งที่2
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ลาออก เมื่อวันที่ 29มิถุนายน 2566

​​2. กรณี นายพงษ์นุรักษ์ บุญรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลทับปุด อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา
ได้ลาออก เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2566

​​3. กรณี นายกิตติภพ มลิแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าแพ เขตเลือกตั้งที่ 2
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ลาออก เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2566

​​4. กรณี นายสมโภชน์ เคารพธรรมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสรรคบุรี เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ได้เสียชีวิตเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2566

​​5. กรณี นายพันทกานต์ เจียจำรูญสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทองผาภูมิ เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ได้ลาออก เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2566

​​6. กรณี นายอานุภาพ สมบูรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทองผาภูมิ เขตเลือกตั้งที่ 2
อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ได้ลาออกเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2566

​​7. กรณี นายสมบูรณ์ ศรีพุทธา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสว่าง เขตเลือกตั้งที่ 2
อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ได้ลาออกเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2566

​​8. กรณี นายชาลี จอดนอก สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองกี่ เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 5กรกฎาคม 2566

​​9. กรณี นายจำปี ไชยเพ็ชร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงมะไฟ เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2566

​​10. กรณี นางพาณี ตันมา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คำมี เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ได้ลาออก เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2566

11. กรณี นางสาวศรุดา ประเสริฐสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ทะ เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ได้ลาออก เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2566

​​12. กรณี นายพีรศักดิ์ โยธสิงห์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนทอง เขตเลือกตั้งที่ 1
อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2566

​​13. กรณี นายสมเชาว์ การประไพ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกลางหมื่น เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2566

​​14. กรณี นายบวร ธรรมโส สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดจิก เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2566

​​15. กรณี นายวัลลภ ใจเที่ยง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองจอก เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2566

​​16. กรณี นายจรรยง ปาคาถา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2566

​​17. กรณี นางเกศรา ศรีบุญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ได้พ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2566

​​18. กรณี นางสาวละอองดาว คุณศิรินายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ากวาง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ ได้พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2566

​​19. กรณี นายจเร เกตุกรณ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ได้ลาออก เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2566

​​20. กรณี นายสงกราน เหินสว่าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแพง เขตเลือกตั้งที่ 13 อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2566

​​21. กรณี นายสรพงษ์ ทีแพง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเกรา เขตเลือกตั้งที่ 23 อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ลาออก เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2566

​​22. กรณี นางสาวสุชาดา ศรสุวรรณ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกบเจา เขตเลือกตั้งที่ 7 อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ลาออก เมื่อวันที่ 30มิถุนายน 2566

​​23. กรณี นายชานนท์ พิมศิริ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรือง เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ได้ลาออก เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2566

​​24. กรณี นายสุริยัณห์ ใจมูลมั่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทานตะวัน เขตเลือกตั้งที่ 8 อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ได้ลาออก เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2566

​​25. กรณี นางสาวหทัยชนก พันธ์ตาสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง
เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ได้ลาออก เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566

​​26. กรณี นายประจวบ บัวผัน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร เขตเลือกตั้งที่ 12  อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ได้ลาออก เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2566

27. กรณี นายปรีชา เดชเพิ่ม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย เขตเลือกตั้งที่ 6 อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐมได้ลาออก เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2566

​​28. กรณี นายศุภชัย สระเพิ่มพูล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรางพิกุล เขตเลือกตั้งที่ 7 อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐมได้ลาออก เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2566

​​29. กรณี นางสมพร สุขเกษม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2566

​​30. กรณี นางปราณี บุญผ่อง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนายม เขตเลือกตั้งที่ 12 อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ลาออก เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2566

​​31. กรณี นายสุนา พินิจมนตรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ เขตเลือกตั้งที่ 8 อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2566

​​32. กรณี นางราตรี สามารถ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง เขตเลือกตั้งที่ 6 อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ได้ลาออก เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2566

​​33. กรณี นายวิทยา บุญประกอบ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะโน เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ได้ลาออก เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2566

​​34. กรณี นายบุญชัย พันธ์ทองเพ็ชรสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะบ้า
เขตเลือกตั้งที่ 8 อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ได้ลาออก เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2566

​​35. กรณี นายรอยะ ดือราเซะมิง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2566

​​36. กรณี นายวุฒิพงษ์ วงค์ตาทำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอนาแก จังหวัดนครพนมได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2566

​​วันนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการการเลือกตั้พิจารณาประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งทีว่า
โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติประกาศผลการเลือกตั้ง ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ซึ่งมีรายชื่อผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้ง ดังนี้

​​1. สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปากพูน เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่ นายเสกสรรค์จันทรพงษ์

​​2. นายกเทศมนตรีตำบลทับปุด อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา ได้แก่ นางเพ็ญศรี บุญรักษ์

​​3. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าแพ เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่ นายเรืองศักดิ์ ชูจันทร์

​​4. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสรรคบุรี เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาทได้แก่ นายกฤติกร ศิลารักษ์

5. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทองผาภูมิ เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ได้แก่ ร้อยตำรวจตรี ณชาศิลป์ อายุคง

​​6. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทองผาภูมิ เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ได้แก่ นายพิทักษ์ จันทนา

​​7. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสว่าง เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ได้แก่ นายจตุพล พันธ์รังษี

​​8. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองกี่ เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ได้แก่ นายคำมล ศรีวะโสภา

​​9. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงมะไฟ เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ได้แก่ นายบุญทัน อ้วนอินทร์

​​10. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คำมี เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ได้แก่ นางดวงเดือน อินสุลัด

​​11. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ทะ เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปางได้แก่
นายปริวรรต ทองคำมา

​​12. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนทอง เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้แก่ นางฉวีวรรณ ภูผันผิน

​​13. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกลางหมื่น เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้แก่ นางอำนวย การรัตน์

​​14. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดจิก เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้แก่ นายธีระวัด ธรรมโส

​​15. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองจอก เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ได้แก่ นางสาวเรณู งามขำ

​​16. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ได้แก่ นางสาวเพ็ญพัน ผลสง่า

​​17. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ได้แก่ นายสุชาติ แดงทองดี

​​18. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ากวาง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษได้แก่
นายพงพันธ์ ลุนพันธ์

​​19. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ได้แก่ นายสถิตย์ ชูเชิด

​​20. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแพง เขตเลือกตั้งที่ 13 อำเภอโกสุมพิสัย
จังหวัดมหาสารคาม ได้แก่ นายสมพงษ์ คำแพง

21. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเกรา เขตเลือกตั้งที่ 23 อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้แก่ นายวีรศรุต ประทุมชาติ

​​22. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกบเจา เขตเลือกตั้งที่ 7 อำเภอบางบาล
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ นางสุภมาส ทรัพย์พืช

​​23. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรือง เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอเมืองน่านจังหวัดน่าน ได้แก่ นายกฤษฎา ถาวรรณา

​​24. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทานตะวัน เขตเลือกตั้งที่ 8 อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ได้แก่ นายสุริยัณห์ ใจมูลมั่ง

​​25. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง เขตเลือกตั้งที่ 1  อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ นายพงศกร ยิ่งยง

​​26. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร เขตเลือกตั้งที่ 12  อำเภอโพธิ์ไทร
จังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ นายสุทิน จันบัว

​​27. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย เขตเลือกตั้งที่ 6 อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ได้แก่ นายไชยรัตน์ อ่อนสด

​​28. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรางพิกุล เขตเลือกตั้งที่ 7 อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ได้แก่ นายไพบูลย์ วรเลข

​​29. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ได้แก่ นายเสงี่ยม อินทร์พงศ์

​​30. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนายม เขตเลือกตั้งที่ 12 อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แก่ นางสาวจรูณ คงคล้าย

​​31. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ เขตเลือกตั้งที่ 8 อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู ได้แก่ นายอำพร มีสวัสดิ์

​​32. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง เขตเลือกตั้งที่ 6 อำเภอนากลาง
จังหวัดหนองบัวลำภู ได้แก่ นายสุพัฒน์ จินารักษ์

​​33. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะโน เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ได้แก่ นายสุรศักดิ์ อบอุ่น

​​34. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะบ้า เขตเลือกตั้งที่ 8 อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ได้แก่ นางวาสนา แก้วมาก

​​35. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ได้แก่ นายโซร์เฟียน สาและ

​​36. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ได้แก่ นายวิชวัฒน์ หลวงทำเม

ทั้งนี้ การประกาศผลการเลือกตั้งดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นการตัดหน้าที่และอำนาจขอคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะดำเนินการสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัย เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรร

​​อนึ่ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอแจ้งให้ทราบว่าผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด จักได้ประกาศผลการเลือกตั้งให้ผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้งทราบต่อไป

​​ส่วนรายละเอียดการประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นสามารถติดตามหรือสอบถามได้ทาง www.ect.go.th application Smart Vote และสายด่วน 1444

——————————————-

You may have missed