22/09/2023

สมุทรปราการ-โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และศึกษาดูงานของบุคลากรเทศบาลตำบลแพรกษา ประจำปี 2566

สมุทรปราการ-โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และศึกษาดูงานของบุคลากรเทศบาลตำบลแพรกษา ประจำปี 2566

วันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 08.00 น. ท่าน ดร.ยงยุทธ สุวรรณบุตร อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดสมุทรปราการ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตรีตำบลแพรกษา และที่ปรึกษาสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรปราการ ได้ให้เกียรติเป็นประธาน

กล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและศึกษาดูงานของบุคลากรของเทศบาลตำบลแพรกษา ประจำปี 2566 ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 12-16 กันยายน 2566 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมเป็นเกียรติ สำหรับวิทยากรที่มาบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ ได้แก่
1. นายวีรชาติ คงอภัย
ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ
2. นายทนง พงษ์ธีรวัฒน์
ผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแพรกษา ชั้น 5

 

คิว-ข่าวสมุทรปราการ รายงาน

You may have missed