22/09/2023

การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 17 กันยายน 2566 เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าคูหากากบาท

 การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 17 กันยายน 2566 เชิญวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าคูหากากบาท

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
ในวันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2566 ตั้งต่เวลา 08.00 – 17.00 น. จำนวน 13 แห่ง ประกอบด้วย

​​1. การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบ้านถิ่น อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

​​2. การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

​​3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านถิ่น เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองแพร่
จังหวัดแพร่ แทนตำแหน่งที่ว่าง​​

​​4. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยกรด เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอสรรคบุรี
จังหวัดชัยนาท แทนตำแหน่งที่ว่าง

​​5. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลย่านดินแดง เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอพระแสง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี แทนตำแหน่งที่ว่า​​​

​​6. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง เขตเลือกตั้งที่ 3อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม แทนตำแหน่งที่ว่าง

​​7. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก เขตเลือกตั้งที่ 4อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม แทนตำแหน่งที่ว่าง

​​8. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า เขตเลือกตั้งที่ 3อำเภอภูเวียง
จังหวัดขอนแก่น แทนตำแหน่งที่ว่าง

​​ 9. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้ เขตเลือกตั้งที่ 3อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ แทนตำแหน่งที่ว่าง

​​10. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนเมือง เขตเลือกตั้งที่ 6อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี แทนตำแหน่งที่ว่าง

​​​11. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เขตเลือกตั้งที่ 9อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชรแทนตำแหน่งที่ว่าง

​​12. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วงก์ เขตเลือกตั้งที่ 2อำเภอแม่วงก์
จังหวัดนครสวรรค แทนตำแหน่งที่ว่าง

​​​13. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยทอง เขตเลือกตั้งที่ 6อำเภอตาคลี
จังหวัดนครสวรรค แทนตำแหน่งที่ว่าง

​​สามารถติดตามหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.ect.go.th หรือสำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น นั้น ๆ

—————————————————————–

You may have missed