กรุงเทพฯปรับการให้บริการงานทะเบียนราษฎร์

กรุงเทพฯปรับการให้บริการงานทะเบียนราษฎร์

ว่าที่ร้อยตรี. ธนิตศักดิ์ ดารามั่น คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย( นาย นิพนธ์ บุญญามณี) มท.๒ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) ในปัจจุบันพบว่าจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากและกระจายตัวออกไปครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพฯอย่างรวดเร็วโดยฝ่ายทะเบียนสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต จุดบริการด่วนของกรุงเทพมหานคร( Bangkok Express Service ) และรถบริการงานทะเบียนเคลื่อนที่( Bangkok mobile Service) ยังคงเปิดให้บริการประชาชนด้านงานทะเบียนและมีประชาชนมารับบริการหนาแน่นเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด- ๑๙ ในพื้นที่ ที่กรุงเทพฯจึงให้สำนักงานเขตต่างๆดำเนินการดังนี้
๑. ฝ่ายทะเบียนสำนักงานเขตงดให้บริการงานทะเบียนแก่ประชาชนในวันเสาร์ทุกกรณียกเว้นการแจ้งเกิดและตาย
๒. งดให้บริการณจุดบริการด่วนมหานคร( Bangkok Express Service)
๓. งดให้บริการ การบริการงานทะเบียนเคลื่อนที่ ( Bangkok mobile Service)
๔. พิจารณากำหนดจำนวนผู้รับบริการ(คิว) ในการให้บริการประชาชนให้เหมาะสมเพื่อลดความหนาแน่นของประชาชนที่มารับบริการโดยให้นำระบบจองคิวออนไลน์( BMA Q ) มาใช้ในการบริหารจัดการผู้มาขอรับบริการและนำระบบลงทะเบียนออนไลน์
” ไทยชนะ” มาใช้อย่างเคร่งครัด
๕. ดำเนินการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า๒๐๑๙ (COVID-19) โดยถือปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดและให้เป็นไปตามแนวทางหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
๖. การดำเนินการจัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยสำหรับแรงงานต่างด้าว ๓ ชาติรวมถึงผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรของคนต่างด้าวที่อายุไม่เกิน ๑๘ ปี บริบูรณ์ในวันราชการปกติ( วันจันทร์- วันศุกร์ )เวลา ๑๖.๐๐-๑๘.๐๐ น โดยกำหนดจำนวนผู้รับบริการ( คิว) เกินจำนวน ๓๐ คนต่อวัน เพื่อลดความหนาแน่นของแรงงานต่างด้าวที่มารับบริการและดำเนินการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดและถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า๒๐๑๙ ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของ covid-19 คลี่คลายลง ขอประชาสัมพันธ์มายังพี่น้องประชาชนโดยทั่วไปได้ทราบถึงมาตรการการให้บริการงานทะเบียนราษฎร์ของกรุงเทพฯดังกล่าวเพื่อที่จะได้ไม่เสียเวลาในการเดินทางและหากไม่มีความจำเป็นใดๆในช่วง 14 วันนี้ควรที่จะเลื่อนกำหนดการติดต่องานทะเบียนราษฎร์ของกรุงเทพมหานครทั้ง 50 เขตออกไปก่อน

Related posts