แม่ฮ่องสอน-ไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ต่อเนื่อง 4 วันแล้ว

แม่ฮ่องสอน-ไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ต่อเนื่อง 4 วันแล้ว

ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดแม่ฮ่องสอน สรุป สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019จังหวัดแม่ฮ่องสอน รักษาหายแล้ว 33 คน จากยอดสะสม 40 ราย
นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธานคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอนเปิดเผยถึงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ว่าจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ในการระบาดระลอกใหม่เมษายน 2564ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนยังคงอยู่ที่40 ราย โดยไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ติดต่อกัน 4 วัน แล้ว ทั้งนี้ เป็นผลมาจากการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคที่มีประสิทธิผล ตลอดจนพี่น้องประชาชนในจังหวัดทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ไปในที่ชุมชน หรือ ที่สาธารณะ และปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด จึงขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้
นายเอกชัย คำลือ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า ขณะนี้ คงเหลือผู้ป่วยที่ยังรักษาอยู่จำนวน 7 ราย อยู่ที่โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ 3 ราย โรงพยาบาลแม่สะเรียง3 ราย และโรงพยาบาลปาย 1.ราย ผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่มีอาการป่วยรุนแรงส่วนอีก 1 ราย ที่เป็นผู้สูงอายุและมีอาการทางเดินหายใจยังคงได้รับการดูแลรักษาอย่างใกล้ชิดทั้งนี้จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีจำนวนเตียงที่สามารถรองรับผู้ป่วย.COVID-19.จำนวนทั้งหมด 116.เตียง ยังสามารถรองรับผู้ป่วยได้อีก 109เตียง
สำหรับการดำเนินงานค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุก ในหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ตามแนวชายแดน บ้านแม่สามแลบ หมู่ 1 ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย โดยเก็บตัวอย่างส่งตรวจ จำนวน145 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา นั้น ผลการตรวจไม่พบเชื้อทั้งหมดส่วนแผนการดำเนินงานในช่วงสัปดาห์หน้า จะตรวจคัดกรองเชิงรุกในกลุ่ม พนักงานขับรถประจำทาง พนักงานส่งของ พนักงานส่งอาหาร จำนวนประมาณ 100 คน
นายแพทย์ทศพล ดิษฐ์ศิริ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า ขณะนี้ กระทรวง สาธารณสุข ได้เปิดรับจองคิวฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่มตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม 2564 เป็นต้นมา คือ 1) กลุ่มผู้สูงอายุ60 ปี ขึ้นไปและ 2) กลุ่มบุคคลที่มีโรคประจำตัว7 กลุ่มโรค ได้แก่ โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรงโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคไตเรื้อรังระยะ 5โรคหลอดเลือดสมองโรคมะเร็งที่อยู่ระหว่างเคมีบำบัด/รังสีบำบัด/ภูมิคุ้มกันบำบัด โรคเบาหวาน และโรคอ้วน ที่มีน้ำหนัก มากกว่า 100 กิโลกรัม หรือ BMI มากกว่า 35 กิโลกรัม/ตารางเมตรโดยสามารถจองคิวฉีดวัคซีนผ่านระบบ LINE OA หมอพร้อมในกรณีที่มีโทรศัพท์มือถือ หรือ ไปจองคิวที่โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน (รพ.สต.)ใกล้บ้าน นอกจากนี้ ยังสามารถกับแจ้งความต้องการฉีดวัคซีนกับ อสม. ในพื้นที่ โดยข้อมูลที่จะต้องแจ้งประกอบด้วย ชื่อ – สกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก วันเดือนปีเกิด เบอร์โทรศัพท์มือถือ และโรงพยาบาลที่จะไปรับการฉีดวัคซีน ทั้งนี้ ขอให้ลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีน ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 และจะเริ่มดำเนินการฉีดวัคซีนตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป
สุกัลยา / ถาวร อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 081-9503127

Related posts