ลำปาง-มทบ.32 ส่งเสริมการทำสื่อยุคใหม่ในโซเชียลมีเดีย เพื่อสร้างการรับรู้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว

ลำปาง-มทบ.32 ส่งเสริมการทำสื่อยุคใหม่ในโซเชียลมีเดีย เพื่อสร้างการรับรู้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว

 

มณฑลทหารบกที่ 32 โดยพลตรี อโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 มอบหมายให้ พันเอก กวิน ยาวิชัย รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 32/ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์มณฑลทหารบกที่ 32 เป็นประธานการประชุมนโยบายและแนวทางการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย ให้ หัวหน้ากอง / แผนก /ฝ่าย และผู้แทนหน่วยทหารในพื้นที่ พร้อมทีมประชาสัมพันธ์ของหน่วย เพื่อส่งเสริมและสร้างการรับรู้กับกำลังพลของหน่วย ด้านการทำสื่อยุคใหม่ในโซเชียลมีเดีย ณ ห้องประชุมสุรศักดิ์มนตรี ค่ายสุรศักดิ์มนตรี ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

เพื่อการประชาสัมพันธ์ภารกิจ ข้อมูลข่าวสารของหน่วยได้ถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ โดยเฉพาะการใช้สำหรับการปฏิบัติงานที่สำคัญของกองทัพบกในการช่วยเหลือประชาชน ในสถานการณ์วิกฤตเช่น ภัยพิบัติ พายุ น้ำท่วม โคลนถล่ม เป็นต้น รวมทั้งเป็นการใช้สังคมออนไลน์ระหว่างผู้บังคับบัญชา กับผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อสื่อสาร สอบถามดูแลความเป็นอยู่ สุข ทุกข์อีกหนึ่งช่องทาง ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นการสนองนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก ที่ให้หน่วยทหารใช้การสื่อสารสร้างการรับรู้กับกำลังพลทุกช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพราะปัจจุบันสื่อสังคมออนไลน์มีอิทธิพลต่อสังคมและเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน ซึ่งจำเป็นที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจ สามารถใช้สื่อสังคมออนไลน์ให้เกิดประโยชน์อย่างเหมาะสมต่อไป


ภาวินันท์ บุตรหล้า รายงาน

Related posts