นราธิวาส-ผอ.ศปพร. ตรวจเยี่ยมฟาร์มตัวอย่าง บ้านไอร์ปาโจ เพื่อขับเคลื่อน และพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

นราธิวาส-ผอ.ศปพร. ตรวจเยี่ยมฟาร์มตัวอย่าง บ้านไอร์ปาโจ เพื่อขับเคลื่อน และพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

พลตรีไพศาล หนูสังข์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 / ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมด้วย พันเอกยุทธนา สายประเสริฐ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 151 /หัวหน้าคณะทำงานฯ ที่ 3 และคณะ เดินทางลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและพบปะ พร้อมรับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานในห้วงที่ผ่านมา จากสมาชิกโครงการฟาร์มตัวอย่าง บ้านไอร์ปาโจ ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส โดยมีผู้จัดการโครงการฟาร์มตัวอย่าง บ้านไอร์ปาโจ และสมาชิกฟาร์ม ให้การต้อนรับ

โดยพลตรีไพศาล หนูสังข์ ได้รับฟังปัญหา ข้อขัดข้อง ในการดำเนินงาน พร้อมกับได้มอบนโยบายในการบริหารจัดการภายใน โครงการฟาร์มตัวอย่าง บ้านไอร์ปาโจ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด เพื่อให้ฟาร์มตัวอย่างฯสามารถเลี้ยงดูตนเองได้ เป็นแหล่งจ้างแรงงานให้สมาชิกฯ มีงานทำ มีรายได้เลี้ยงครอบครัว ได้เรียนรู้การทำเกษตร ปศุสัตว์ และประมงอย่างถูกหลักวิชาการ และรวมกลุ่มกันประกอบอาชีพในลักษณะการรวมกลุ่มทำงาน อีกทั้งมีมาตรการระวังป้องกันตนเองให้พ้นจากภัยคุกคามของผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่ พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพ เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจให้แก่สมาชิกฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านไอร์ปาโจต่อไป

ทั้งนี้ พลตรีไพศาล หนูสังข์ กล่าวว่า โครงการ ฟาร์มตัวอย่าง บ้านไอร์ปาโจ มีตั้งที่โอบล้อมด้วยธรรมชาติ และภูเขา พร้อมทั้ง ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับประชาชนในพื้นที่ จึงสามารถบูรณาการ สร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชน ในรูปแบบชุมชนเพื่อชุมชน เป็นห่วงโซ่เศรษฐกิจในพื้นที่โดยรอบ ภายใต้พหุวัฒนธรรม ส่งเสริมและสร้างรายได้ ให้กับคนในชุมชน ก่อเกิดเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง จนสามารถพึ่งพาตนเองได้ต่อไป

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

Related posts