สมุทรปราการ- “อำนวย บุญริ้ว” นายกเทศมนตรี แถลง 5 นโยบาย ลั่น ขอทำหน้าที่ตามที่หาเสียงไว้

สมุทรปราการ- “อำนวย บุญริ้ว” นายกเทศมนตรี แถลง 5 นโยบาย ลั่น ขอทำหน้าที่ตามที่หาเสียงไว้

ที่ห้องประชุมสภา ชั้น 3 เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ นายอำนวย บุญริ้ว นายกเทศมนตรีเมืองแพรกษาใหม่ ได้กล่าวคำแถลงนโยบายภายในที่ประชุมสภาโดยมีนายภักต์ บุญเสริม ประธานสภาเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ เป็นประธานในการเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564

พร้อมด้วยนายไพรัตน์ จั่นมุ้ย รองประธานสภา นายอนุรักษ์ ผ่องโอสถ ปลัดเทศบาล นายบุญธรรม อินทรแย้ม รองนายกเทศมนตรี นายณัฐพล บุญริ้ว รองนายกเทศมนตรี นางสาวศิริพร ทับคล้าย รองนายกเทศมนตรี นางสาวมยุรี ทรงวัฒนาสกุล และนายธนกร พลีเกตุ เลขานุการนายกเทศมนตรี ตลอดจน หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ ทั้ง 18 ท่าน เข้าร่วมประชุมและร่วมรับฟังคำแถลงนโยบายของนายอำนวย บุญริ้ว นายกเทศมนตรีเมืองแพรกษาใหม่

สำหรับการประชุมสภาของทางเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ในครั้งนี้ ว่าด้วยระเบียบวาระ ที่ 1 ระเบียบวาระที่2 และระเบียบวาระที่3 เรื่องคำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ ทั้งนี้ในที่ประชุมได้มีการนำเสนอข้อมูลและเสียงสะท้อนถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยผ่านสมาชิกสภา เพื่อให้นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ และคณะผู้บริหาร นำไปเป็นแนวทางเพื่อช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่ของทางเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่

โดยในที่ประชุมนายอำนวย บุญริ้ว นายกเทศมนตรีเมืองแพรกษาใหม่ ได้กล่าวคำแถลงนโยบายต่อที่ประชุม รวม 5 นโยบายซึ่งเป็นนโยบายที่จะเร่งดำเนินการและพัฒนาเมืองแพรกษาใหม่ ในช่วงระยะเวลา 4 ปี ควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างสมดุล รวมถึงการบริหารเรื่องที่สำคัญและต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน

โดยได้กำหนดนโยบายไว้ 5 ด้าน ดังนี้ 1. นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 2. นโยบายการพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 3. นโยบายการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 4. นโยบายการพัฒนาด้านสาธารณสุขทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5.นโยบายการพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี รวม5 นโยบาย

อย่างไรก็ตามนายอำนวย บุญริ้ว นายกเทศมนตรีเมืองแพรกษาใหม่ ยังกล่าวในที่ประชุมอีกว่า ขอให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ ช่วยกันขับเคลื่อนนโยบายรวมถึงการพัฒนาท้องถิ่นในเขตพื้นที่ให้มีความเจริญก้าวหน้า อีกทั้งสถานการณ์ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 จึงขอให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายปฎิบัติหน้าที่ด้วยความไม่ประมาทและทำการสำรวจความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ความเสมอภาคสร้างเครือข่ายและความเข้มแข็งภาคประชาชนเพื่อพัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน โดยในวันนี้ทาง พ.ต.อ.พิสุทธิ์ จันทรสุวรรณ ผกก.สภ.บางปู ได้เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีกับนายอำนวย บุญริ้ว นายกเทศมนตรีเมืองแพรกษาใหม่ ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ คณะเจ้าหน้าที่ร่วมแสดงความยินดี

คิว-ข่าวสมุทรปราการ รายงาน

Related posts