ชุมพร – สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร ลงพื้นที่ตรวจสอบการเคลื่อนย้ายวัวเข้าออกในพื้นที่

ชุมพร – สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร ลงพื้นที่ตรวจสอบการเคลื่อนย้ายวัวเข้าออกในพื้นที่

กรณี มีการเคลื่อนย้ายวัวเข้าออกในพื้นที่ ม.6 บ้านทรายทอง ต.นาชะอัง อ.เมืองชุมพร โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร โดยนายธงชัย หนังสือ ปศุสัตว์จังหวัดชุมพร ได้มอบหมายให้นายสัตวแพทย์พิชัย โพธิ์กระสังข์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สัตวแพทย์หญิงกิจตาภรณ์ แสงจันทร์ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ และนายนรินทร์ สหสันติเวช ปศุสัตว์อำเภอเมืองลงพื้นที่เข้าดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับเทศบาลตำบลนาชะอัง ร่วมกับ.นายสัญชัย หนูสุด นายกเทศมนตรีตำบลนาชะอัง นายเกียรติศักดิ์ ชนมนัส รองนายกเทศมนตรีตำบลนาชะอัง นายพรศักดิ์ จุฬุวงศ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลนาชะอัง นายยงยุทธ ทิพย์พิมล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6นางสาวธนาภา  เศวตเวช นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ในกรณีมีผู้ร้องเรียนว่ามีการเคลื่อนย้ายวัวเข้าออกในพื้นที่ ม.6 บ้านทรายทอง ต.นาชะอัง อ.เมืองชุมพร โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ ทั้งนี้จังหวัดชุมพรได้ประกาศเป็นเขตโรคระบาดในโค-กระบือ ชนิดโรคลัมปี สกิน(Lumpy Skin Disease)หรือโรค ฝีดาษในโค-กระบือ ทั้งจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 โดยห้ามมิให้เคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ในท้องที่ ทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล ทุกอำเภอ ในจังหวัดชุมพร ภายในเขตโรคระบาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบประจำเขตนั้นๆทุกครั้งที่มีการเคลื่อนย้าย ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 หากฝ่าฝืน ต้องระวางโทษจำคุก 2 ปี หนือปรับไม่เกิน 40,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558

จากการสอบสวนเบื้องต้นสภาพทั่วไปของการตรวจสอบ เป็นคอกพักสัตว์ชนิดโค-กระบือ อยู่ในพื้นที่ หมู่ 6 บ้านทรายทอง ต.นาชะอัง อ.เมืองชุมพร ผู้ดูแลคือนายอรุณ ปทาน   ให้ข้อมูลว่าฟาร์มนี้เป็นคอกพักสัตว์ชนิดโค-กระบือ มีรั้วรอบขอบชิด ห้ามบุคคลภายนอกเข้าออกบริเวณที่คอกพักสัตว์ มีการเคลื่อนย้ายโคในคอกเข้าโรงฆ่าของเทศบาลเมืองชุมพรที่ได้รับอนุญาตจากกรมปศุสัตว์ วันละตัว ทั้งนี้จึงได้ทำหนังสือแบบบันทึกการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนและประกาศจังหวัดชุมพร

เรื่องประกาศเขตโรคระบาด ชนิดโรคลัมปีสกิน (Lumpy Skin Disease) ไว้เพื่อเป็นการเตือนและป้องปรามมิให้มีการกระทำความผิดอีกต่อไป

ธนากร โกศลเมธีรายงานศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514

Related posts