นราธิวาส-ลงนาม MOU กับเกษตรกลุ่มแปลงใหญ่ รับเงินอุดหนุนโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจจากวิกฤตโควิด 19

นราธิวาส-ลงนาม MOU กับเกษตรกลุ่มแปลงใหญ่ รับเงินอุดหนุนโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจจากวิกฤตโควิด 19


วันนี้ (31 พ.ค. 64) ที่ห้องประชุมพระนราภิบาล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานพิธีการจัดทำบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุน จากสำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส และสำนักงานการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดนราธิวาส โดยมีนายกัสมัน ยะมาแล เกษตรจังหวัดนราธิวาส นายพนัสพล โกสิยาภรณ์ ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดนราธิวาส และกลุ่มแปลงใหญ่จำนวน 3 แปลง ประกอบด้วย แปลงใหญ่มังคุด ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน , แปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส และแปลงใหญ่ยางพารา สหกรณ์ชาวสวนบ้านโคกเคียน จำกัด ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส ร่วมลงนาม โดยขอรับเงินอุดหนุนรวม 7,628,200 บาท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิต โดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในกลุ่มแปลงใหญ่


นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ขอให้เกษตรกรแปลงใหญ่พัฒนาการทำเกษตรให้สามารถผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ซึ่งเกษตรกรที่ยังไม่ได้เข้าร่วมกลุ่มแปลงใหญ่ขอให้พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตเพื่อจะได้รับประโยชน์จากโครงการ ซึ่งจะได้รับการสนับสนุนในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งขอให้มีความรักความสามัคคีในกลุ่ม เพื่อร่วมกันสร้างมูลค่าเพิ่มของผลผลิต และรายได้เพิ่มแก่เกษตรกร


ทั้งนี้ จังหวัดนราธิวาสได้ขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตร โดยส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มในการทำเกษตรแบบแปลงใหญ่ ซึ่งปัจจุบันมีแปลงใหญ่ จำนวน 70 แปลง สินค้าเกษตร 14 รายการ โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการกลุ่มและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด มีการเชื่อมโยงกลุ่มผู้ผลิตกับตลาดตามนโยบาย “การตลาดนำการผลิต”

Related posts