แม่ฮ่องสอน-ผู้ว่า ฯ แม่ฮ่องสอน สั่งเตรียมความพร้อม รับสถานการณ์ วาตภัย อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม ประจำปี 2564

แม่ฮ่องสอน-ผู้ว่า ฯ แม่ฮ่องสอน สั่งเตรียมความพร้อม รับสถานการณ์ วาตภัย อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม ประจำปี 2564

นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์วาตภัยอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อรับมือจากสถานการณ์ วาตภัย อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่มในปีนี้ เนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศเรื่องการเริ่มต้นฤดูฝนของประเทศไทยในปีพศ 2564 จะเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ซึ่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ส่วนใหญ่เป็นที่พื้นที่ภูเขาสูง ราษฎรอาศัยอยู่บริเวณที่ราบเชิงเขา เมื่อเกิดฝนตกหนักหรือตกติดต่อกันเป็นเวลานาน มีปริมาณฝนสะสมในปริมาณมาก จึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลัน และดินถล่ม ดังนั้น หมู่บ้าน ทุกหมู่บ้านในจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุการณ์ดังกล่า
ทั้งนี้จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีการเตรียมการป้องกันและลดผลกระทบจากการเกิดอุทกภัย น้ำป่า ไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลัน และดินโคลนถล่ม อย่างเป็นระบบ มีการบูรณาการภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการป้องกันและเผชิญเหตุอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงผู้ประสบภัยได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว ทั่วถึงและเป็นธรรม
สุกัลยา / รุจิรา อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 081-9503127

Related posts