ยะลา – นายอำเภอเบตงส่งมอบห้องน้ำให้แก่ผู้ยากไร้ และมีความพิการ พร้อมมอบโถส้วมตามโครงการเปลี่ยนโถส้วมให้แก่ผู้สูงอายุ ยากไร้ (นั่งสุข ลุกสบาย) ในพื้นที่ตำบลยะรมอำเภอเบตง จังหวัดยะลา (ชมคลิป)

ยะลา – นายอำเภอเบตงส่งมอบห้องน้ำให้แก่ผู้ยากไร้ และมีความพิการ พร้อมมอบโถส้วมตามโครงการเปลี่ยนโถส้วมให้แก่ผู้สูงอายุ ยากไร้ (นั่งสุข ลุกสบาย) ในพื้นที่ตำบลยะรมอำเภอเบตง จังหวัดยะลา

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง/ผอ.ศปก.อ.เบตง พร้อมด้วย นางมุกดา ยังอภัยณ สงขลา นายกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลยะรม ตำรวจภูธรยะรม ตชด.445 ผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่ ส่งมอบห้องน้ำให้แก่ผู้ยากไร้ และมีความพิการ โครงการเปลี่ยนโถส้วมให้แก่ผู้สูงอายุ ยากไร้ (นั่งสุข ลุกสบาย) ให้กับ นางสาวงั้นมุ้ย แซ่ชั้น บ้านเลขที่ 186 หมู่ที่ 6 ตำบลยะรมอำเภอเบตง จังหวัดยะลา


ทั้งนี้ เพื่อให้ครอบครัวของนางสาวงั้นมุ้ย แซ่ชั้นได้มีชีวิตที่สดใสและสุขภาพที่ดี และเป็นการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจนในพื้นที่ ซึ่งในการเปลี่ยนโถส้วมของครัวเรือนจากแบบนั่งยองเป็นแบบนั่งราบ (ชักโครก) ให้มีความสะดวกสบายมากขึ้นในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันและลดความเสี่ยงของผู้สูงอายุป้องกันการหกล้ม ลื่นห้องน้ำ สะดวกในการใช้ห้องน้ำ นั่งสุข ลุกสบาย และส่งเสริมคุณภาพชีวิต ในด้านสุขอนามัยให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และลดความเสี่ยงของผู้สูงอายุจากการใช้ห้องน้ำห้องส้วม
นอกจากนี้นางมุกดา ยังอภัยณ สงขลา นายกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง ได้ร่วมมอบถุงยังชีพ หน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อีกด้วย


ข่าว ธานินทร์ โพธิทัพพะ
ปื๊ด เบตง 0872963998

Related posts