ส.ป.ก. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและขยายพันธุ์พืชในเขตปฏิรูปที่ดิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ส.ป.ก. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและขยายพันธุ์พืชในเขตปฏิรูปที่ดิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พร้อมด้วย นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม นายวิวรรธน์ สงประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี นางสาวนุชจรี วัชรวงษ์ไพบูลย์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นติดตามการดำเนินงานโครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและขยายพันธุ์พืชในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยมี นายนเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีปฏิบัติงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม และลงพื้นที่ตรวจราชการ พร้อมด้วย นายธนสาร ธรรมสอน ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการปฏิรูปที่ดิน อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นภารกิจสำคัญในการติดตามการดำเนินงานโครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและขยายพันธุ์พืชในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีฯ และคณะ ได้รับฟังการรายงานความเป็นมา แนวทาง และกรอบการขับเคลื่อนนโยบายการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและขยายพันธุ์พืชในเขตปฏิรูปที่ดิน แผนงานและงบประมาณ ในการขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมและขยายพันธุ์พืชในเขตปฏิรูปที่ดิน และแผนปฏิบัติการ การผลิตสมุนไพร การบริหารจัดการพื้นที่ของศูนย์ส่งเสริมและขยายพันธุ์พืชในเขตปฏิรูปที่ดิน และตรวจเยี่ยมพื้นที่จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและขยายพันธุ์พืชในเขตปฏิรูปที่ดิน

โดยศูนย์ส่งเสริมและขยายพันธุ์พืชในเขตปฏิรูปที่ดิน มีเนื้อที่ 85 ไร่ 55 ตารางวา โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1.) อาคารสถานที่ 2.) พื้นที่สำหรับทำการเกษตร 3.) การขอใช้ที่ดินของหน่วยงานที่บูรณาการหริอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

Related posts