เลขาธิการ ส.ป.ก. ประชุมปรับแผนการขับเคลื่อนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในเขตปฏิรูปที่ดิน ตามนโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เลขาธิการ ส.ป.ก. ประชุมปรับแผนการขับเคลื่อนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในเขตปฏิรูปที่ดิน ตามนโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. น. ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นประธานการประชุมการเร่งรัด และร่วมปรับแผนการขับเคลื่อนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในเขตปฏิรูปที่ดิน ตามนโยบายของ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายสมศักดิ์ การเจริญกุลวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน นายวัฒนา มังธิสาร ผู้อำนวยการสำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม สุทิน มูลพฤกษ์ สำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน ส.ป.ก. ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
การประชุมดังกล่าวได้พิจารณาแนวทางขับเคลื่อนแผนพัฒนาแหล่งน้ำ เส้นทางคมนาคม สิ่งก่อสร้างและนวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรต่าง ๆ ในพื้นที่ ส.ป.ก. ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภายนอก ภายใต้ ความร่วมมือ(MOU) 9 หน่วยงาน และกลไกระดับจังหวัด รวมถึงนำเสนอแผนการพัฒนาพื้นที่ในที่ดิน ส.ป.ก. ทั้งนี้ เพื่อรองรับการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สมุนไพร ในเขตปฏิรูปที่ดิน ณ ศูนย์จัดการที่ดินพระราชทาน อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Related posts