ชุมพร – ออกมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุเรียนอ่อน

ชุมพร – ออกมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุเรียนอ่อน

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 17.00 น งานแถลงข่าวรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาผลไม้ด้อยคุณภาพ ชาวชุมพรร่วมใจ ไม่ตัด ไม่ซื้อ ทุเรียนอ่อน

นายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า จังหวัดชุมพร
มีการเพาะปลูกทุเรียนมากเป็นอันดับที่ 2 ของประเทศ รองลงมาจากจังหวัดจันทบุรี โดยในปี 2564 จังหวัดชุมพรมีพื้นที่ปลูกทุเรียน 246,580 ไร่ คาดการณ์ว่าจะมีผลผลิตไม่ต่ำกว่า 346,541 ตัน
จากพื้นที่ที่ให้ผลผลิตแล้ว 207,376 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 9.8 และคาดว่าผลผลิต
จะออกสู่ตลาดมากที่สุดในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน

ด้วยภาวะเศรษฐกิจการเกษตรของไทยในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2564 พบว่า
มีการขยายตัวร้อยละ 1.4 โดยในสาขาพืช มีการขยายตัวมากถึงร้อยละ 3.6 ซึ่งทุเรียนเป็นหนึ่งในพืช
ที่มีผลผลิตเพิ่มขึ้น โดยเพิ่มมากถึงร้อยละ 20.17 เนื่องด้วยทุเรียนเป็นผลไม้ที่มีความต้องการของตลาด ทั้งภายในและต่างประเทศ โดยเฉพาะตลาดในประเทศจีน และในอีก 5 ปี ข้างหน้า มีแนวโน้มที่ฮ่องกง เกาหลีใต้ และไต้หวันจะเพิ่มการนำเข้ามากขึ้น จึงมีผลทำให้ทุเรียนมีราคาสูง ซึ่งเป็นการดึงดูดใจ
ให้เกษตรกรปลูกทุเรียนเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ในตลอดช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา จังหวัดชุมพรประสบปัญหาเรื่องการตัดทุเรียนด้อยคุณภาพในช่วงต้นฤดูกาล เนื่องจากทุเรียนในช่วงนี้มีราคาสูง
เป็นแรงจูงใจให้เจ้าของสวนบางรายตัดผลผลิตก่อนกำหนด ซึ่งส่งผลกระทบต่อราคาทุเรียนทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งเกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อทุเรียนไทยในสายตาผู้บริโภค

นายธีระ อนันตเสรีวิทยา กล่าวต่อว่า สำหรับจังหวัดชุมพรได้แต่งตั้งชุดเฉพาะกิจ
เพื่อช่วยสกัดกั้นทุเรียนด้อยคุณภาพในจังหวัด โดยกำหนดแนวทางในการควบคุมป้องกันและแก้ไขทุเรียนด้อยคุณภาพออกสู่ตลาด และสร้างการรับรู้ร่วมกันระหว่างเกษตรกร ผู้ประกอบการ และภาครัฐ ดังนี้1) เก็บเกี่ยวผลผลิตตามมาตรฐานทุเรียนคุณภาพ2) มาตรการดำเนินคดีแก่ผู้จำหน่ายทุเรียนด้อยคุณภาพ3) การกำหนดวันเก็บเกี่ยวผลผลิตทุเรียนจังหวัดชุมพร4) จัดทำฐานข้อมูลจำหน่ายทุเรียนแผงริมทาง โดยมอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพรดำเนินการ5) จัดทำฐานข้อมูลโรงคัดแยกบรรจุได้รับมาตรฐาน GMP6) มาตรการลงโทษ (ล้ง) ที่รับซื้อทุเรียนด้อยคุณภาพ โดยการตักเตือน และยึดใบอนุญาต ซึ่งมอบหมายให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดชุมพร
เป็นผู้ดำเนินการ7) กำหนดมาตรฐานทุเรียนคุณภาพ8) บทลงโทษผู้ซื้อขายทุเรียนอ่อน9) จัดอบรมให้เจ้าหน้าที่ เรื่องการวิเคราะห์ทุเรียนคุณภาพและสนับสนุนเครื่องมือในการตรวจสอบ และ
10) เกษตรกรต้องบันทึกข้อมูลการผลิต และแจ้งวันทุเรียนดอกบานและคาดคะเนวันเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยให้แจ้งข้อมูลที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) และอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)

ด้านกรมส่งเสริมการเกษตร นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้เน้นย้ำให้มีการขับเคลื่อนชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจระดับหมู่บ้าน โดย อกม. จะมีหน้าที่รายงานสถานการณ์ทุเรียนในหมู่บ้านให้ผู้ใหญ่บ้านทราบ และแจ้งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรผู้รับผิดชอบระดับตำบล โดยก่อนตัด เน้นย้ำให้แจ้งชุดปฏิบัติการทราบ หากมีทุเรียนด้อยคุณภาพออกจากตำบล
ชุดปฏิบัติการในพื้นที่ต้องเป็นผู้รับผิดชอบเบื้องต้น โดยรายงานให้อำเภอ และจังหวัดทราบทันที
เพื่อทำการสกัดไม่ให้ทุเรียนด้อยคุณภาพออกสู่ตลาด

นายธีระศักดิ์ ยมสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดชุมพร กล่าวเพิ่มเติมว่า จังหวัดชุมพร
ได้มีการกำหนดบทลงโทษผู้กระทำผิด โดยใช้บทลงโทษทางกฎหมาย ดังนี้ 1) ความผิด
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 47 ผู้ใดเจตนาก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
ในแหล่งกำเนิดสภาพ คุณภาพ ปริมาณ หรือสาระสำคัญประการอื่นอันเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ
ไม่ว่าจะเป็นของตนเองหรือผู้อื่น โฆษณาหรือใช้ฉลากที่มีข้อความอันเป็นเท็จ หรือข้อความที่รู้หรือ
ควรรู้อยู่แล้วว่าอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเช่นว่านั้น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน
หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ2) ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 271
ผู้ใดขายของโดยหลอกลวงด้วยประการใดๆ ให้ผู้ซื้อหลงเชื่อในแหล่งกำเนิด สภาพ คุณภาพ
หรือปริมาณแห่งของนั้นเป็นเท็จ ถ้าการกระทำนั้นไม่เป็นความผิดฐานฉ้อโกง ต้องระวางโทษจำคุก
ไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ3) ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 341 ผู้ใดโดยทุจริต หลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง และโดยการหลอกลวงดังว่านั้นได้ไปซึ่งทรัพย์สินของผู้ถูกหลอกลวงหรือ
บุคคลที่สาม หรือทำให้ผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม ทำ ถอน หรือทำลายเอกสารสิทธิ ผู้นั้นกระทำความผิดฐานฉ้อโกง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และ 4) ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 343 ถ้าการกระทำความผิดมาตรา 341
ได้กระทำด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จต่อประชาชน หรือด้วยการปกปิดความจริงซึ่งควรบอก
ให้แจ้งแก่ประชาชน ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท
หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ หากผู้บริโภค ผู้ค้า หรือประชาชนรายใดได้รับความเดือดร้อน สามารถแจ้งความดำเนินคดีได้ที่สถานีตำรวจภูธรทุกแห่ง

ธนากร โกศลเมธีรายงานศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514

 

Related posts