นครสวรรค์-โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ จัดโครงการพัฒนาผลงานนวัตกรรม/วิธีการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ(Best Practice) (ชมคลิป)

นครสวรรค์-โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ จัดโครงการพัฒนาผลงานนวัตกรรม/วิธีการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ(Best Practice)

 

วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 256 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ผอ.เพ็ญจรัส สิงห์ทอง อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ ประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาผลงานนวัตกรรม/วิธีการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ มี นางสาวณัฐชานนท์ ยอดทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ ได้กล่าวต้อนรับ และนางทิพวรรณ แก้วภาพ ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ กล่าวรายงาน ตามที่สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดำเนินการโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ซึ่งส่งผลให้ครูในโรงเรียนได้เข้ารับการพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนาตนเอง ID plan ซึ่งเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง ทั้งในด้านการสร้างนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนการสอน เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ รวมถึงโครงการที่ครูรับผิดชอบ ซึ่งการพัฒนาตนเองของครูนั้นจะช่วยให้สามารถพัฒนาคุณภาพของนักเรียนให้สูงขึ้นได้


โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์จึงได้นำผลการพัฒนาครูมานำเสนอในรูปแบบการประกวดเพื่อคัดเลือกผลงานนวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) โดยครูผู้สอนร่วมส่งผลงานเข้าประกวดทั้งในด้านนวัตกรรมด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ รวมถึงโครงการที่ครูรับผิดชอบ ที่เป็นผลงานเชิงประจักษ์ ซึ่งผลงานเหล่านี้ถือเป็นความสำคัญของระบบพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในโรงเรียน นอกจากนี้ยังช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูภายในโรงเรียนซึ่งจะนำไปสู่การค้นพบแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและส่งผลให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนต่อไป


วัตถุประสงค์ของการจัดงานในวันนี้
1. เพื่อให้ครูค้นพบแนวปฏิบัติและนำแนวปฏิบัติที่ดีไปใช้ประโยชน์ได้ในการประกอบอาชีพครู
2. เพื่อให้ครูได้นำเสนอและเผยแพร่ผลงานที่เกิดจากแนวปฏิบัติที่ดีในรูปแบบเชิงประจักษ์
3. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีของคณะครูภายในโรงเรียน
การจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกผลงานนวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ของคณะครูโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ จำนวน 3๑ คน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์

ภาพ/ข่าว สมเกียรติ วงษ์อยู่น้อย ตาคลีรายงาน

Related posts