นราธิวาส-ผอ.ศปพร. ขับเคลื่อนงานโครงงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เปิดการถอดบทเรียน ส่งเสริม และพัฒนาโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

นราธิวาส-ผอ.ศปพร. ขับเคลื่อนงานโครงงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เปิดการถอดบทเรียน ส่งเสริม และพัฒนาโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง บ้านไอร์บือแต อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส

พลตรีไพศาล หนูสังข์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 /ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เดินทางลงพื้นที่เป็นประธานพิธีเปิดการถอดบทเรียนของ โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง บ้านไอร์บือแต ตำบลช้างเผือก อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส โดยมี พันเอก ภัทรชัย แทนขำ รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมด้วยพันเอก ยุทธนา สายประเสริฐ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 151/หัวหน้าคณะทำงานที่ 3 , สมาชิกโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านไอร์บือแต ให้การต้อนรับ


โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าว ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้ตระหนักถึงความสำคัญ ของการสร้างงาน สร้างรายได้ ให้ กับสมาชิกโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริทุกแห่ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ จึงเกิดการผลักดัน และส่งเสริม พร้อมทั้งพัฒนา ให้เป็นโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ เพื่อต้องการให้ประชาชนทุกคนในพื้นที่ รู้จักการสะสมอาหาร อยู่ดีกินดี รวมถึงเข้ามาศึกษาเรียนรู้ จนพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ สร้างงาน สร้างอาชีพ ขยายผลไปยังชุมชน จนสามารถต่อยอดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านไอร์บือแต มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติ โอบล้อมด้วยภูเขา และลำธาร มีพื้นที่ 1,718 ไร่

ซึ่งประกอบด้วย หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และฟาร์มตัวอย่าง ซึ่งมีการจัดสรรที่ดินพร้อมที่พักอาศัยให้แก่ สมาชิกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงในทุกครัวเรือน พร้อมทั้งมีระบบการป้องกันหมู่บ้าน ระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอุปกรณ์ อำนวยความสะดวก โดยสามารถพัฒนาต่อยอด เป็นต้นแบบของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำหรับการถอดบทเรียนในครั้งนี้ จะสามารถพัฒนาองค์ความรู้ และสร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิก และเจ้าหน้าที่ให้มีความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนา ขีดความสามารถอย่างเต็มที่ ให้โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และฟาร์มตัวอย่างต้นแบบ ที่มีความพร้อมทางด้านความรู้ มีผลผลิตทั้งภาคการเกษตร ภาคปศุสัตว์ ที่อุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งกระจายด้านการผลิต การตลาดตลอดจนใช้ทรัพยากร ที่มีอยู่ให้เกิดมูลค่าสูงสุด พร้อมที่จะพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เชิงนิเวศ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างความสุข ก่อเกิดการสร้างรายที่มั่นคง มีความความมั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

Related posts