อยุธยา – คณะกรรมการโรคติดต่ออยุธยา พิจารณามาตรการเร่งด่วนในการควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 และเตรียมเปิดเพจ “ศูนย์โควิดอยุธยา”

อยุธยา – คณะกรรมการโรคติดต่ออยุธยา พิจารณามาตรการเร่งด่วนในการควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 และเตรียมเปิดเพจ “ศูนย์โควิดอยุธยา”

วันนี้ (27 ก.ค.64) เวลา 09.00 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 36/2564 แบบผสมผสาน ผ่านระบบ Zoom จากห้องประชุมอโยธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปยังทุกอำเภอ และได้รับเกียรติจาก นายเกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร สส.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล สส.พระนครศรีอยุธยา เขต 3 โดยมี นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายประทีป การมิตรี ปลัดจังหวัด พันเอก(พ) เพิ่มศักดิ์ ขุนโขลน รอง ผอ.รมน.จว. นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ ตัวแทนภาคธุรกิจเอกชน และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom เพื่อติดตามและกำหนดมาตรการบริหารสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

โดยที่ประชุมได้ติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีผู้ป่วยติดรายใหม่ 273 ราย ติดเชื้อสะสม 7,253 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 3 ราย ยอดเสียชีวิตสะสม 55 ราย ในส่วนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ล่าสุดคณะกรรมการสั่งเฝ้าระวังและติดตามการดำเนินการในมาตรควบคุมการแพร่ระบาดใน 3 คลัสเตอร์ ได้แก่ คลัสเตอร์ไซต์งานก่อสร้างหมู่บ้านพักอาศัย หมู่ 7 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา มีผู้ติดเชื้อ 33 ราย คลัสเตอร์แคมป์ที่พักแรงงาน บริษัทรับก่อสร้างทางด่วนบางปะอิน หมู่ 2 ต.ลำไทร อ.วังน้อย มีผู้ติดเชื้อ 251 ราย โดยแต่ละคลัสเตอร์ได้เสนอแผนการดำเนินการจัดสร้าง HI ภายในสถานประกอบการของตนเอง คัดกรองผู้เสี่ยงสูงออกจากผู้ติดเชื้อนำไปกักตัวในสถานที่อื่น โดยมีเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์เข้ามาดูแลและตรวจคัดกรองตามระบบสาธารณสุข ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติรับทราบแผนการควบคุมการแพร่ระบาดของอำเภอ และมอบหมายให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคอำเภอดำเนินการออกคำสั่งตามอำนาจหน้าที่ต่อไป ในส่วนคลัสเตอร์บริษัทผลิตขนมแปรรูป ในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ อ.อุทัย มีผู้ติดเชื้อ 816 ราย ที่ประชุมมีมติรับทราบแผนที่บริษัทเสนอ โดยมอบหมายให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคอำเภอประสานผู้ประกอบการ นำเสนอแผนเป็นลายลักษณ์อักษร และออกคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคให้มีกระบวนการตรวจติดตามประเมินผล เพื่อประกอบการเสนอขอเปิดต่อคณะกรรมการฯต่อไป รวมทั้ง ตลาดเจ้าพรหม ที่ทางเทศบาลเสนอให้คณะกรรมการควบคุมโรคสั่งปิดตลาดนั้น ที่ประชุมมีมติรับทราบ และให้เทศบาลดำเนินการตามที่เสนอขอปิดตลาดเจ้าพรหมถึงวันที่ 30 กรกฎาคม โดยให้ใช้อำนาจตามที่ได้รับมอบหมาย ของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา หรือในฐานะเจ้าพนักงานควบคุม มากำกับการดำเนินการ และให้เทศบาลนำเสนอแผนการควบคุมการแพร่ระบาดมายังคณะกรรมการควบคุมโรคพิจารณาอีกครั้ง นอกจากนี้ ยังได้พิจารณามาตรการควบคุมโรคโควิด-19 ในการปิดดำเนินการสถานประกอบการ/สถานที่ต่างๆ โดยให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคอำเภอดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย หากพบปัญหาอุปสรรคให้รายงานคณะกรรมการโรคติดต่อในลำดับต่อไป
นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า จากสถานการณ์ปัจจุบัน พบว่า ยังมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะภาคสถานประกอบการ ซึ่งหากพบว่ามีการผู้ป่วยจำนวนมาก ทางสถานประกอบการต้องแจ้งแผนการดำเนินการควบคุมโรคมายังคณะกรรมการควบคุมโรค เพื่อพิจารณาและเข้าไปดำเนินการตัดวงจรของการแพร่ระบาดและคัดกรองผู้เสี่ยงสูง ออกจากผู้ติดเชื้อให้เร็วที่สุด หากไม่แจ้งข้อมูลก็อาจถูกสั่งปิดดำเนินกิจการได้ นอกจากนี้ ได้กำชับไปยังนายอำเภอทุกอำเภอให้ถ่ายทอดข้อมูล ในการประชุมที่มีการพูดถึงการดำเนินงานต่าง ๆ นำไปถ่ายทอดให้กับผู้นำท้องที่ท้องถิ่น เพื่อนำข้อมูลไปเผยแพร่ให้กับประชาชนได้รับทราบ เพื่อรับรู้แนวทางการปฏิบัติของภาคราชการที่กำลังดำเนินการอยู่ นอกจากนี้ ได้พัฒนาช่องทางสื่อสารเฉพาะเรื่องโควิด โดยจะจัดตั้งเพจใหม่ชื่อ “ศูนย์โควิดอยุธยา” เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะเรื่องโควิด-19 รวมทั้งจะเพิ่มช่องทางการติดต่อสอบถามทาง “Call Center คนอยุธยา รวมใจสู้ภัย COVID-19” เพื่อชาวยเหลือดูแลประชาชนในลำดับต่อไป

สุจินดา อุ่นขาว รายงานจากอยุธยา

Related posts