นราธิวาส-ผบ.ฉก.นราธิวาส ส่งเสริมการสร้างอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับครอบครัวกำลังพล พร้อมช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ ตามโครงการ “ทหารอิ่มท้อง พี่น้องเกษตรกรอิ่มใจ”

พลตรีไพศาล หนูสังข์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่15 / ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ได้เดินทางไปเยี่ยมชม และให้กำลังพล ในการแปรรูปทุเรียนพันธุ์พื้นบ้าน เป็นทุเรียนกวน ของกำลังพลและ ครอบครัวกำลังพล หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส

ณ ลานเอนกประสงค์ หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ค่ายกัลยานิวัฒนา ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ซึ่งทุเรียน เป็นผลไม้ตามฤดูกาล เกษตรกรในพื้นที่ บ้านกาหนั๊วะ ตำบลกาลิซา อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส นิยมปลูกเป็นจำนวนมาก โดย ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ตระหนักถึงสถานการณ์โควิค 19 ที่กำลังประสบในปัจจุบัน พี่น้องประชาชน ในพื้นที่ ชาวสวน ไม่สามารถออกมาค้าขายทุเรียนได้สะดวก จึงรับเหมาซื้อทุเรียนพันธุ์พื้นบ้าน จำนวน 1 ตัน เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรในพื้นที่ โดยการรับซื้อผลผลิตทางเกษตร (ทุเรียนพันธุ์พื้นบ้าน) นำไปแจกจ่ายให้กับกำลังพลของหน่วยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ “เกษตรกรสุขใจ กำลังพลอิ่มท้อง”

ทั้งนี้ พลตรี ไพศาล หนูสังข์ กล่าวว่า การนำทุเรียนพันธุ์พื้นบ้าน มาแปรรูปนั้น เป็นการ “แบ่งปันสุข ทั้งผู้ให้ สู่ผู้รับ” รวมถึงเป็นช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ซึ่งได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์โควิค 19 ขาดรายได้ ในการเลี้ยงดูตนเอง และครอบครัว ให้มีรายได้ มีงานทำ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ให้กับกำลังพล และครอบครัวกำลังพล เพิ่มมูลค่า จากผลผลิตในท้องถิ่น ก่อให้เกิดประโยชน์ เป็นการถนอมอาหารเก็บรักษาไว้ได้นานขึ้น ซึ่งการนำทุเรียนมาแปรรูป เป็น ทุเรียนกวน เป็นการสร้างรายได้เสริมให้กับกำลังพลได้อีกช่องทางหนึ่ง


ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

Related posts