ประชุมคณะอนุกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรมชุดที่ 4 (สภา กทม.)

ประชุมคณะอนุกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรมชุดที่ 4 (สภา กทม.)
วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 เวลา10:00 น.นาย พรชัย เทพปัญญา สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรมชุดที่ 4ได้เรียกประชุมคณะอนุกรรมการและเชิญผู้บริหารสำนักการศึกษาเข้ามาชี้แจงในเรื่องของการขาดแคลนอัตรากำลังบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยมี ว่าที่ ร.ต.ธนิตศักดิ์ ดารามั่น ในฐานะอนุกรรมการฯ ได้เข้าร่วมประชุม และได้ตั้งข้อสังเกตในที่ประชุมว่าการขาดแคลนอัตรากำลังของบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพฯขณะนี้มีมากกว่า 630 อัตรา ซึ่ง โดยเฉลี่ยครู 8 คนผู้บริหาร 1 คนต่อนักเรียน 100 คน ในเรื่องดังกล่าวนี้เสนอให้ที่ประชุมได้มีการ ปรับปรุงหรือแก้ไขกระบวนการในการสรรหาในการสอบคัดเลือกให้ได้มาตรฐานและแนวข้อสอบ ที่มีความยืดหยุ่นและทันต่อเหตุการณ์ โดยในที่ประชุมได้มีการถกแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก โดยมอบให้ท่านประธานคณะอนุกรรมการยื่นญัตติถึงผู้บริหารกรุงเทพฯเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวให้เสร็จสิ้นก่อนสมัยของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครสรรหาชุดนี้ ซึ่งได้มีการประชุมมากกว่า7 ปีแต่ปัญหาดังกล่าวก็ยังไม่ได้ขยับเขยื้อนไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง

Related posts