ตาก – องค์การบริหารส่วนจังหวัดตากมอบวัสดุอุปกรณ์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อสำหรับสนับสนุนให้กับศูนย์พักคอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดตาก

ตาก – องค์การบริหารส่วนจังหวัดตากมอบวัสดุอุปกรณ์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อสำหรับสนับสนุนให้กับศูนย์พักคอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดตาก

ณ.หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก เป็นประธานพิธีมอบวัสดุอุปกรณ์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อสำหรับสนับสนุนให้กับศูนย์พักคอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดตาก  โดยมี ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ ปวงละคร นายกเทศมนตรีนครแม่สอดนำคณะผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอด อาทิ รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายก ที่ปรึกษานายกและสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมพิธีมอบวัสดุอุปกรณ์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อสำหรับสนับสนุนให้กับศูนย์พักคอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดตาก  และมีปลัดอำเภอแม่สอด นายเทศมนตรี นายกองค์บริหารส่วนตำบล กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น และตัวแทนเจ้าหน้าที่ศูนย์พักคอย ซีไอ เข้าร่วมกว่า 9 ตำบล อาทิตำบลแม่สอด ตำบลพะวอ ตำบลด่านแม่ละเมา ตำบลแม่กาษา ตำบลแม่ปะ ตำบลแม่ตาว ตำบลท่าสายลวด ตำบลแม่กุ และตำบลพระธาตุผาแดง

การมอบวัสดุอุปกรณ์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อสำหรับสนับสนุนให้กับศูนย์พักคอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดตากครั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการศูนย์พักคอย มีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอสำหรับให้การช่วยเหลือประชาชน ในการป้องกัน ระงับยับยั้ง และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) ซึ่งในสถานการณ์ปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  เป็นจำนวนมาก และพร้อมที่จะทำงานร่วมกับท่านให้เป็นไปด้วยความคล่องตัว รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

ศูนย์พักคอย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดตาก ที่ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับใช้ในศูนย์พักคอย โดยได้ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดตาก ร่วมดำเนินการกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นผู้รับผิดชอบศูนย์พักคอยในพื้นที่ โดยสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันและควบคุมโรคในกรณีที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นผู้รับผิดชอบศูนย์พักคอย เพื่อมีให้เกิดความซ้ำซ้อนในการใช้จ่ายงบประมาณ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นั้น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก จึงได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ฯ และส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ฯ ตามโครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อสำหรับสนับสนุนให้ศูนย์พักคอย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นทีจังหวัดตากงบประมาณกว่า 1,300,000 บาท โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบคลุม

9 อำเภอ

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ภาพและข่าว วรภา  พันลุตัน จ.ตาก

 

Related posts