ว่าที่ร้อยตรีธนิตศักดิ์ ดารามั่น คณะทำงานนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) พร้อมด้วยคณะลงพื้นที่ตรวจสถาณการณ์น้ำท่วมในเขตพื้นที่ อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา

ว่าที่ร้อยตรีธนิตศักดิ์ ดารามั่น คณะทำงานนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) พร้อมด้วยคณะลงพื้นที่ตรวจสถาณการณ์น้ำท่วมในเขตพื้นที่ อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 ก.ย.64 เวลา 09.00 น.ว่าที่ร้อยตรีธนิตศักดิ์ ดารามั่น คณะทำงานนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) พร้อมด้วยคณะ ซึ่งมีว่าที่ร้อยตรี ดร.อมร พิกุลงามโชติ คณะทำงานรัฐมนตรีประจำกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้มาตรวจสถาณการณ์น้ำท่วมในเขตพื้นที่ อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา ณ บริเวณวัดไผ่ล้อม ประตูระบายน้ำบางบาล หมู่ที่ 3 ต.ไทรน้อย อ.บางบาล คลองโผงเผง อ.ป่าโมก จ. อ่างทอง และจุดสุดท้ายบริเวณสะพานวัดอินกัลยา เขตพื้นที่หมู่ที่ 4 ต.ทางช้าง อ.บางบาล โดยมีนายสมยศ เกษสุวรรณ นายอำเภอบางบาล นายวุฒิภัทร วงศ์นิ่ม ปลัดอาวุโสอ.บางบาล นายศราวุฒิ ไวทยะ วัญญู ผู้อำนวยการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาลและกำนันผู้ใหญ่ บ้านในพื้นที่ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการให้ข้อมูลการบริหารจัดการน้ำในเขตพื้นที่ อ.บางบาล การดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะนำล้นตลิ่งจากคลองบางบาลและคลองบางหลวง ซึ่งรับน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาโดยตรง โดยในพื้นที่อำเภอบางบาลมี 16 ตำบล 111 หมู่บ้าน จำนวนประชากร 33,787 คน 12,463 ครัวเรือน มีพื้นที่เกษตร จำนวน 43,705 ไร่ นาข้าวอยู่ระหว่างการเก็บเกี่ยว 100 กว่าไร่ ขณะนี้มีครัวเรือนที้ได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำล้นตลิ่ง จำนวน 15 ตำบล 3,333 ครัวเรือน ราษฎรได้รับผลกระทบ จำนวน 18,261 คน ซึ่งอำเภอได้ประสานส่วนที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่คอยอำนวยความสะดวกและรักษาความสงบเรียบร้อย รายงานสถาณการณ์น้ำในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยประสานข้อมูลกับหน่วยงานชลประทานในพื้นที่ เหตุการณ์ทั่วไปปกติ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

Related posts