แม่ฮ่องสอน-ประชุมป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 เตรียมเสนอมติ เพิ่มมาตรการผู้เดินทางมาจากจังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม 29 จังหวัด ) ต่อคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดแม่ฮ่องสอนพิจารณา

แม่ฮ่องสอน-ประชุมป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 เตรียมเสนอมติ เพิ่มมาตรการผู้เดินทางมาจากจังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม 29 จังหวัด ) ต่อคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดแม่ฮ่องสอนพิจารณา

ในวันที่ 14 ตุลาคม นี้ เพื่อเตรียมพร้อมให้เป็นจังหวัดนำร่องการท่องเที่ยว
นายชนก มากพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธาน การประชุมพิจารณามาตรการการป้องกัน ควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเตรียมความพร้อมให้เป็น จังหวัดนำร่องด้านการท่องเที่ยว ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ชั้น 3 เพื่อทบทวนมาตรการ คำสั่ง ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน และพิจารณาเปิด/ปิด จุดตรวจ ป้องกันโรคโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี นายแพทย์ทศพล ดิษฐ์ศิริ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน และ ส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้
ทั้งนี้ ได้สรุปมติ ที่จะนำเสนอคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันที่ 14 ตุลาคม 2564 คือ ผู้เดินทางเข้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนทุกคนต้อง Scan QR Code เพื่อกรอกข้อมูลผ่าน Application “สวัสดีแม่ฮ่องสอน” เพิ่มมาตรการผู้เดินทางมาจากจังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม ปัจจุบันมี 29 จังหวัด) หากเดินทางเข้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนต้องกักตัว 14 วัน ยกเว้น ผู้ที่ได้รับวัคซีนครบโดส เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน หากยังไม่ได้รับวัคซีน หรือได้รับวัคซีนไม่ครบโดส ต้องผ่านการตรวจ ATK จากโรงพยาบาลหรือคลินิก ซึ่งมีผลเป็นลบ ไม่เกินกว่า 72 ชั่วโมง ก่อนเข้าสู่จังหวัดแม่ฮ่องสอน หรือ หากไม่ได้รับวัคซีนและไม่มีผลตรวจ ATK มายื่นยัน ต้องไปตรวจในสถานพยาบาล โรงพยาบาล คลินิก โดยรับผิดชอบค่าตรวจเอง หากผลเป็นลบก็สามารถเดินทางต่อได้ หากผลเป็นบวกต้องเข้าสู่สถานกักตัวของรัฐที่กำหนด และต้องเข้ารับการรักษาจนกว่าผลการตรวจจะเป็นลบ เด็กที่มากับผู้ปกครอง อายุไม่เกิน 5 ปี ได้รับการยกเว้น กรณีให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ และฝ่าฝืน จะมีโทษทั้งจำและปรับ
สรุป สถานการณ์ ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2564 จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกเมษายน จำนวน 1,076 ราย เป็นเพศชาย 514 ราย และเพศหญิง 562 ราย เสียชีวิต 12 ราย รักษาหายแล้ว 646 ราย ยังอยู่ระหว่างรักษา 418 ราย มีอาการเล็กน้อย 388 ราย ปานกลาง 26 ราย และรุนแรง 4 ราย รักษาอยู่ที่ รพ.ศรีสังวาลย์ 11 ราย รพ.แม่สะเรียง 17 ราย รพ.ปาย 24 ราย รพ.สบเมย 36 ราย รพ.แม่ลาน้อย 6 ราย รพ.ปางมะผ้า 3 ราย รพ.ขุนยวม 1 ราย รพ.สนาม 134 ราย และรักษาในศูนย์แยกกักโรคชุมชน (CI) 193 ราย
สุกัลยา / ถาวร อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 0819503127

Related posts