ปฐมฤกษ์ ปีงบประมาณ 2565 รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ลงตรวจพื้นที่และมอบนโยบายด้านการจัดที่ดินและพัฒนาเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน

ปฐมฤกษ์ ปีงบประมาณ 2565 รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ลงตรวจพื้นที่และมอบนโยบายด้านการจัดที่ดินและพัฒนาเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองเลขาธิการ ส.ป.ก. เป็นประธานเปิดการประชุมการสรุปผลการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2564 ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ และมอบนโยบายขับเคลื่อนภารกิจและแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ โดยมี ว่าที่พันตรี ศักดิ์ระพี แพร่งสุวรรณ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ ได้รายงานผลการดำเนินงานปีงบประมาณที่ผ่านมา พร้อมปัญหาอุปสรรคในภาพรวม และ รองเลขาธิการ ส.ป.ก.ได้มอบนโยบาย และให้แนวทางการปฏิบัติราชการเพื่อให้บรรลุภารกิจตามเป้าประสงค์ และเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างสูงสุดในการจัดที่ดินและการพัฒนาเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน จากนั้น ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานก่อสร้างโดยงบลงทุนของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ (แห่งใหม่) ณ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ

Related posts