เลขาธิการ ส.ป.ก. ร่วมคณะติดตาม รมว.กษ.เฉลิมชัยลงพื้นที่ตรวจราชการ มอบนโยบาย และติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ อำเภอสทิงพระ และอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

เลขาธิการ ส.ป.ก. ร่วมคณะติดตาม รมว.กษ.เฉลิมชัยลงพื้นที่ตรวจราชการ มอบนโยบาย และติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ อำเภอสทิงพระ และอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

วันที่ 17 ตุลาคม 2564 เวลา 14.30 น. ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก. ร่วมคณะติดตาม ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการติดตามสถานการณ์น้ำ และพบปะผู้นำท้องถิ่น/ประชาชน พร้อมทั้งติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการขุดลอกคลองพลเอกอาทิ ตย์ฯ ณ หมู่ 9 ตำบลท่าหิน อำเภอสทิงพระ จังหว้ดสงขลา หลังจากนั้น รมว.กษ. และคณะ ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ และความก้าวหน้าโครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ ณ คลองภูมินาถดำริ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 11 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมี นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง รองเลขาธิการ ส.ป.ก. นายภาชน์ จารุภุมมิก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม นายปราโมทย์ ยอดแก้ว ผู้ตรวจราชการกรม นายสุรชัย ยุทธชนะ ผู้อำนวยการสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน นายพิสุทธิ์ ปัญจเดโช ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสงขลา นายอารักษ์ รัตนบุรี ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ

Related posts