รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ตรวจติดตามงานและรับฟังความคิดเห็น จังหวัดขอนแก่น

รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ตรวจติดตามงานและรับฟังความคิดเห็น จังหวัดขอนแก่น
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้รับมอบหมายจาก ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ให้ตรวจเยี่ยมและรับฟังความคิดเห็นจากส่วนภูมิภาค ณ สำนักงานการปฎิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น โดยมี นางสุภาวดี ระโยธี ปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รายงานผลการดำเนินงาน รวมถึงข้อเท็จจริงที่สะท้อนปัญหาอุปสรรคและการนำเสนอข้อคิดเห็น ทั้งในส่วนของระบบจัดการข้อมูลภายใน ที่มีหลายระบบ หลายส่วน ทั้งมิติของการสอบสวนสิทธิ์ การสำรวจรังวัด ที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลเพิ่มเติมได้ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ซึ่งมีส่วนสนับสนุนและเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่มากยิ่งขึ้น คู่มือแนวทางการจัดที่ดิน การดำเนินงานที่ยังสามารถพัฒนาเพิ่มเติมได้ในมิติที่หลากหลายมากขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบัน การแยกแบบฟอร์มคำร้องการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อลดความสับสนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ความชัดเจนการตีความระเบียบการจัดที่ดินของ ส.ป.ก. ฉบับใหม่ พ.ศ. 2564 และข้อปัญหาอื่น ๆ โดยรองเลขาธิการ ส.ป.ก. จะรวบรวมปัญหาและความคิดเห็นของระดับปฏิบัติงานในพื้นที่ นำเรียนเลขาธิการ ส.ป.ก. เพื่อนำไปดำเนินการปรับปรุงแนวนโยบายในการทำงานเป็นแนวทางการดำเนินงานในอนาคตต่อไป

Related posts