รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ติดตามผลการดำเนินงานและรับฟังปัญหา พื้นที่ ส.ป.ก.สระบุรี

รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ติดตามผลการดำเนินงานและรับฟังปัญหา พื้นที่ ส.ป.ก.สระบุรี

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 09.15 น. นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พร้อมด้วย นายวิมล์ อินทปัชฌาย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการที่ดิน และคณะ ได้รับมอบหมายจาก ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ลงพื้นที่ติดตามรับฟังผลการดำเนินงานและมอบนโยบายแก่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี โดยมี นายบรรจง ปองนาน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี ได้รายงานผลการดำเนินงาน รวมถึงปัญหาอุปสรรคและการปฏิบัติงาน พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มต่างๆ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี ถนนพิชัยณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี

สำหรับผลการดำเนินงานของ ส.ป.ก.สระบุรี เบื้องต้นได้รายงานผลการสำรวจรังวัดแปลงเกษตรกรรม โดยออกเอกสารสิทธิ 12,664 ราย 15,720 แปลง 253,488 ไร่ สำรวจรังวัดแปลงที่ดินชุมชน โดยออกเอกสารสิทธิ 1,254 ราย 1,306 แปลง 1,227 ไร่ และการดำเนินงานอื่น ๆ ตามแผนงาน โดย ส.ป.ก.สระบุรีได้สะท้อนถึงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ ทั้งในส่วนของแนวเขตและการถ่ายทอดแนวเขตปฏิรูปที่ดิน ที่มีข้อมูลเส้นแนวเขตแบบดิจิทัลยังขาดการตรวจสอบความถูกต้อง แนวเขตระหว่างจังหวัดไม่เป็นเส้นเดียวกัน และแนวเส้นไม่ตรงกับลักษณะทางภูมิศาสตร์จริง ทำให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความสับสนและเกษตรกรได้รับผลกระทบ การปรับปรุงเขตวงรอบชุมชนที่มีการเปลี่ยนแปลงและขยายตัวของชุมชน การจัดการที่ดินนิคมเศรษฐกิจพอเพียง โครงการบ่มเพาะเกษตรกรฯ และการจัดที่ดินเอกชนแปลงว่างที่ยังไม่ดำเนินการ ซึ่งรองเลขาธิการ ส.ป.ก. ได้รับฟังและมอบนโยบายการปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาเบื้องต้น โดยเฉพาะการตีความตามระเบียบ ส.ป.ก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดที่ดิน พ.ศ.2564 เน้นย้ำถึงการห้ามนำเขตปฏิรูปที่ดินที่มีการซื้อขายนำมาใช้ตามระเบียบดังกล่าว และชื่นชมถึงการดำเนินการจัดที่ดินชุมชนของ ส.ป.ก.สระบุรี ว่ามีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นโมเดลในการดำเนินการในจังหวัดอื่นต่อไป และเน้นย้ำว่า ท่านเลขาธิการ ส.ป.ก. สั่งการตนลงมาตรวจเยี่ยมเพื่อรับฟังเสียงสะท้อนจากผู้ปฏิบัติงานในระดับจังหวัด เพื่อนำข้อคิดเห็นต่าง ๆ ไปถอดบทเรียนในการกำหนดนโยบายในระดับกรมต่อไป

Related posts