นนทบุรี – องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อขอบเขตการศึกษา รายละเอียดโครงการ และการประเมินผลกระทบสิ่งแวคล้อม ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย ครังที่ 1

นนทบุรี – องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อขอบเขตการศึกษา รายละเอียดโครงการ และการประเมินผลกระทบสิ่งแวคล้อม ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย  ครังที่ 1

วันอังคารที่ 23 พฤศิกายน 2564 ณ ศาลาการเปรียญวัดคลองขวาง ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย  จังหวัดนนทบุุรี นายอุดร  ระโหฐาน ผู้อำนวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อขอบเขตการศึกษา รายละเอียดโครงการและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในการเปลี่ยนแปลง รายละอียดโครงการผลิตพลังานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย ตามสัญญาโครงการให้เอกชนลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

คณะรัฐมนตรีได้มีความเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ดำเนินการคัดเลือกเอกชนเพื่อร่วมลงทุนโครงการตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556 ซึ่งบริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 8 จำกัด เป็นบรัษัทเอกชนที่ผ่านการคัดเลือกให้ร่วมลงทุนโครงการโดยคณะรัฐมนตรีเมื่อคราวประชุมวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ได้ให้ความเห็นชอบผลการคัดเลือกและองค์การบริหารส่วนังหวัดนนทบุรี ได้ลงนามในสัญญากับบริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 8 จำกัด เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 โดยกำหนดระยะเวลาในสัญญากำหนดระยะเวลาก่อสร้างโครงการ 2 ปีและระยะเวลาในเดินระบบกำจัดขยะมูลฝอยและผลิตงานไฟฟ้า 20 ปึ

นายอุดร  ระโหฐาน ผู้อำนวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี กล่าวว่า วันนี้ ได้มีผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งรอบเช้าและบ่าย จำนวน 400 คน โดยทุกคนที่เข้าประชุมทุกท่าน ต้องผ่านการตรวจโควิด -19 จากเจ้าหน้าที่ทุกท่าน และขอให้ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม ได้แสดงความคิดเห็นอันะเป็นประโยชน์เพิ่อที่คณะผู้ศึกษา ซึ่งจะได้นำความคิดเห็นที่ได้ไปปรับปรุงขอบเขตการศึกษาผลการกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินการและการบริหารจัดการโครงการ รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ตำบลคลองขวาง อำเภอไทยน้อย จังหวัดนนทบุรี และพื้นที่ีใกล้เคียงซึ่งมีส่วนร่วมสำคัญต่อการพัฒนาโครงการนี้ ให้เกิดประโยชน์ต่อลูกหลานและประชาชนในจังหวัดนนทบุรีต่อไป ในการจัดการประชุมครั้งนี้ มีนายประเสริฐ  นาคนิคาม  ผู้อำนวยการฝ่ายมวลชลสัมพันธ์ บริษัท ซุ ปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 8 จำกัด  เป็นผู้ประสานงานโครงการ

เดชา อุ่นขาว รายงาน

Related posts