พัทลุง-สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุงจัดกิจกรรมการเจรจาธุรกิจ (Online Business Matching )โครงการส่งเสริมตลาดสินค้าอัตลักษณ์ และเพิ่มขีดความสามารถทางการค้าภาคใต้ ในรูปแบบออนไลน์@ พัทลุง

พัทลุง-สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุงจัดกิจกรรมการเจรจาธุรกิจ (Online Business Matching )โครงการส่งเสริมตลาดสินค้าอัตลักษณ์ และเพิ่มขีดความสามารถทางการค้าภาคใต้ ในรูปแบบออนไลน์@ พัทลุง

ที่ห้องประชุมโรงแรมศิวา รอยัล อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เปิด” เจรจาธุรกิจ (Online Business Matching )โครงการส่งเสริมตลาดสินค้าอัตลักษณ์ และเพิ่มขีดความสามารถทางการค้าภาคใต้” ตามนโยบายของรัฐบาล ที่ให้ความสำคัญ ในการสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก โดยพัฒนาเกษตรกร ผู้ประกอบการรายย่อยให้รู้จักทำการค้า “ผลิตได้ ขายเป็น” และปรับตัวสู่ธุรกิจรูปแบบใหม่ เข้าถึงข้อมูลองค์ความรู้ต่างๆ และขยายช่องทางการตลาดที่หลากหลาย รวมทั้งส่งเสริมการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจระหว่างเกษตร ผู้ประกอบการรายย่อยกับธุรกิจขนาดใหญ่ มุ่งเน้นขยายช่องทางการตลาดสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น สินค้า GI สินค้าเกษตรแปรรูป สินค้าชุมชนตามศักยภาพและจุดเด่นอัตลักษณ์ของพื้นที่ โดยใช้หลักการตลาดนำการผลิต มุ่งเน้นบูรณาการความร่วมมือภาครัฐเอกชน เชื่อมโยงการจำหน่ายกับเครือข่ายพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ ในรูปแบบออนไลน์ @ พัทลุง

นางสาวณัฐฐิญา ชำนาญ พาณิชย์จังหวัดพัทลุง กล่าวว่า สำหรับจังหวัดพัทลุงมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด หรือ (จีพีพี ) สาขาเกษตรกรรมจากการสำรวจเมื่อปี 2562จำนวน 20,832 ล้านบาท สัดส่วนร้อยละ 31.87 ซึ่งเป็นสัดส่วนสูงสุดของโครงสร้างการผลิตในพื้นที่จังหวัดพัทลุงโดยจังหวัดพัทลุงมีพื้นที่ปลูกยางพารา 1,001,978 ไร่ ในจำนวนเกษตรกร 68,503 ราย ผลผลิต 211,796 ตัน มูลค่าผลผลิต8,260 ล้านบาท มีโรงงานอุตสาหกรรมยางพารา และไม้ยางพารา จำนวน 117 แห่ง ก่อให้เกิดการจ้างงาน สร้างรายได้ให้กับภาคการผลิตฐานรากอย่างต่อเนื่องอันส่งผลต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดพัทลุงตลอดมา ซึ่งการจัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจในแบบ ออนไลน์ จึงถือว่าเป็นโอกาสอันดี ในการสร้างเครือข่ายทางการค้าและการเปิดตลาดใหม่ ๆ ให้กับผู้ประกอบการสินค้ายางพารา ไม้ยางพารา และผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่อง จังหวัดพัทลุง ได้เชื่อมโยงการเจรจาทางการค้าในรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า Online Business Marching (OBM) ซึ่งเป็นการช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและเพิ่มโอกาสทางการค้าในการขยายตลาดไปยังตลาดต่างประเทศ เกิดการค้าขายและปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Related posts