ระยอง-ร่วมประชุมการพัฒนาสัมพันธ์กับทุกภาคส่วนเพื่อการระดมสรรพกำลังของกรมการสรรพกำลังกลาโหม บูรณาการการทำงานหากเกิดภัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศ (ชมคลิป)

ระยอง-ร่วมประชุมการพัฒนาสัมพันธ์กับทุกภาคส่วนเพื่อการระดมสรรพกำลังของกรมการสรรพกำลังกลาโหม บูรณาการการทำงานหากเกิดภัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศ

 

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดระยอง นายอนันต์ นาคนิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานร่วมประชุมในการพัฒนาสัมพันธ์กับทุกภาคส่วนเพื่อการระดมสรรพกำลัง โดยมีพลโท เริงฤทธิ์ บัญญัติ เจ้ากรมการสรรพกำลังกลาโหม เป็นหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยข้าราชการจากกรมสรรพกำลังกลาโหม ผู้แทนสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และผู้แทนส่วนราชการพลเรือนทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการประสานงานเกี่ยวกับความมั่นคงหากเกิดเหตุภัยต่าง ๆ

ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวเป็นไปตามแผนผนึกกำลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศ ภายใต้แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ ซึ่งได้กำหนดให้ทุกภาคส่วนเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อเผชิญเหตุและภัยคุกคามในแต่ละด้าน กรมสรรพกำลังกลาโหมในฐานะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบของกระทรวงกลาโหม จึงได้ดำเนินการประสานไปยังทุกภาคส่วนเพื่อเตรียมความพร้อมในการระดมทรัพยากรในการสนับสนุนกองทัพ เพื่อการปฏิบัติภารกิจป้องกันประเทศในภาวะที่ไม่ปกติหรือสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างทันเวลาและสอดคล้องกับสถานการณ์ รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านระดมสรรพกำลังเพื่อให้การทำงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คล่องตัว และเป็นเอกภาพ

Related posts