สตูล หน่วยเฉพาะกิจเพื่อแก้ไขปัญหาด้านความมันมั่นคงในพื้นที่ภาคใต้ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 3และศรชล.จังหวัดสตูล จัดฝึกอบรมการใช้แอปพลิเคชั่นในการนำเรือให้กับกำลังพลที่มีหน้าที่ควบคุมเรือและนายท้ายของหน่วยต่าง ๆ (ชมคลิป)

สตูล หน่วยเฉพาะกิจเพื่อแก้ไขปัญหาด้านความมันมั่นคงในพื้นที่ภาคใต้ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 3และศรชล.จังหวัดสตูล จัดฝึกอบรมการใช้แอปพลิเคชั่นในการนำเรือให้กับกำลังพลที่มีหน้าที่ควบคุมเรือและนายท้ายของหน่วยต่าง ๆ

วันนี้ 1 ธันวาคม 2564 หน่วยเฉพาะกิจเพื่อแก้ไขปัญหาด้านความมันมั่นคงในพื้นที่ภาคใต้ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 3 โดย น.อ.ธนฤกษ์ วรชาตินักรบ ผบ.นก.กมต.ศรชล.ภาค 3/รอง ผอ.ศรชล.จังหวัดสตูล จัดการฝึกอบรมการใช้แอปพลิเคชั่นในการนำเรือให้กับกำลังพลของ นก.กมต.ฯ ที่มีหน้าที่ควบคุมเรือและนายท้ายของหน่วยต่าง ๆ ประกอบด้วย นป.สอ.รฝ.452 นรภ.ทร.เกาะหลีเป๊ะ ส.รน.3 กก.9 บก.รน. สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูล สำนักงานประมงจังหวัดสตูล ด่านศุลกากรสตูล ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดสตูล,หน่วยป้องกันและ

ปราบปรามประมงทะเลเกาะหลีเป๊ะ (สตูล) ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 24 และ ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 25 โดยมี น.อ.เอนกพงศ์ แจ่มกระจ่าง หน.ศคท.จังหวัดสตูล และ นายมนัญชย์ แอโส๊ะ หัวหน้างานตรวจการณ์และปรามปรามเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูล เป็นผู้ฝึกสอนการใช้แอปพลิเคชั่นนำเรือในด้านทฤษฎีและการปฏิบัติจริงในทะเล โดยใช้เรือตรวจการณ์ 374 ของด่านศุลกากรสตูล ในการฝึกปฏิบัติในทะเล เส้นทางท่าเทียบเรือตำมะลัง – แนวเขตชายแดนทางทะเลไทย/มาเลเซีย เพื่อสร้างความชำนาญให้กับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติภารกิจของหน่วย


นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล

Related posts