****การศึกษาไทย “ต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” เอกชนเร่งสร้างนวัตกรรมพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มในยุคนิวนอร์มอล

****การศึกษาไทย “ต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” เอกชนเร่งสร้างนวัตกรรมพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มในยุคนิวนอร์มอล

 

// สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ประกาศนโยบายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ( พ.ศ.2561 – 2580) และปฏิรูปประเทศด้านการศึกษากำหนดให้มีการพัฒนาเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัยให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่ดี สมวัยทุกด้าน มีเป้าหมายให้ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยดีรับการศึกษาที่มีคุณภาพตามาตรฐาน ทีทักษะที่จำเป็นของโลกอนาคต สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่ มีความรับผิดชอบและจิตสาธารณะ

การขับเคลื่อนด้านการศึกษา นอกจากภาครัฐแล้ว ภาคเอกชนก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่มีส่วนในการขับเคลื่อนการศึกษาไทย ให้เท่าเทียบกับนานาประเทศ อย่างเช่นเมื่อเร็วๆนี้ ดร.กชภัทร์ สงวนเครือ ผอ.ส่วนภูมิภาคสายงานการตลาด บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท.จำกัด และประธานภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลแห่งชาติ(จังหวัดอำนาจเจริญ) ได้ลงพื้นที่จังหวัดชัยภูมิเพื่อประชาสัมพันธ์


ด้านเทคโนโลยีสร้างการเรียนการสอนสำหรับผู้เรียน ด้านนวัตกรรมและกระบวนการเรียนการสอนครบวงจร พร้อมขับเคลื่อนการศึกษาให้ทันโลก พัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้ภายใต้ชื่อ Aksorn On-Learn ก้าวข้ามขีดจำกัดการเรียนรู้นอกห้องเรียนผ่านโลกออนไลน์ ตอบโจทย์พฤติกรรมผู้เรียนสำหรับโลกยุคใหม่ สอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของการศึกษาไทย เช่น Aksorn On-Learn ถือเป็นเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนทั้งผู้เรียนและผู้สอน ในรูปแบบของ e-Book และคลิปวิดีโอมากกว่า 2,000 คลิป มาพร้อมสื่อประกอบการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ Interactive 3D Interactive Software ภาพยนตร์สารคดีสั้นเพื่อการศึกษา สไลด์ประกอบการสอน ไฟล์เสียงประกอบการสอน ผู้เรียนเรียนสนุก ผู้สอนสอนสะดวก สามารถจัดตารางการเรียนได้ด้วยตนเอง ไม่จำกัดเวลา เรียนรู้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการ ผู้เรียนสามารถพัฒนาและทบทวนความรู้ได้ด้วยตนเอง ผู้สอนสามารถจำลองบรรยากาศการเรียนในชั้นเรียนได้อย่างง่ายดาย ครอบคลุม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งมีผู้ใช้แล้วมากกว่า 85,000 คน

บ.อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ และนวัตกรรมทางการศึกษา ผ่านสื่อการเรียนรู้ทั้งในรูปแบบ Traditional Media และ Digital Media ที่มุ่งสร้างผู้เรียนให้เกิดทักษะสำหรับโลกในศตวรรษใหม่ ได้แก่ ทักษะในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม (Communication) มีความยืดหยุ่นในการทำงานเป็นทีม (Collaboration) สามารถใช้วิจารณญาณในการคิดวิเคราะห์แก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม (Critical Thinking) และ มีจิตนาการที่เปิดกว้างสามารถต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมและนำไปสู่ความรักในการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุดได้ (Creativity) พร้อมสนับสนุนครูผู้สอนด้วยโครงการพัฒนาศักยภาพครูอย่างมืออาชีพ ทั้งในระดับการสร้างวิสัยทัศน์และนโยบายการบริหารสถานศึกษาสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา การกำหนดแนวทางและกรอบการเรียนรู้สำหรับกลุ่มครูหัวหน้าหมวด และการลงลึกในเชิงปฏิบัติสำหรับครูในระดับปฏิบัติการ เพิ่มเติมข้อมูลได้ที่ www.aksorn.com/ โทรศัพท์. 02 622-2999 บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

ดร.กชภัทร์ สงวนเครือ กล่าวว่า การเตรียมเด็กให้พร้อมสำหรับโลกในยุคใหม่ ถือเป็นโจทย์ท้าทายที่ยิ่งใหญ่ การสอนให้ผู้เรียนได้มีสติปัญญาความรู้ไม่เพียงพอกับการดำเนินชีวิตในโลกยุคใหม่อีกต่อไป โลกที่เชื่อมถึงกันและกัน คนที่ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องเข้าใจความสัมพันธ์กันของโลกและสามารถก้าวข้ามขีดจำกัด ใช้ความแตกต่างให้เป็นประโยชน์ และจำเป็นต้องผลักดันให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักพัฒนาตนเองให้มีคุณค่าต่อสังคมมีความคิดสร้างสรรค์ในการต่อยอดความรู้จนนำไปสู่การเป็นผู้สร้างหรือนวัตกร บทบาทของอักษร เราต้องการเนรมิตกระบวนการเรียนรู้เพื่อนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ได้ตั้งใจไว้ เพราะในอีก 20 ปีข้างหน้า เด็ก ๆ ของเราในวันนี้จะเป็นกำลังสำคัญ และถือเป็นผู้เล่นหลักในการพัฒนาประเทศ

///// ชาตรี ทวีนาท เรียบเรียง

Related posts