ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน และโครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ณ บ้านแม่สุริน หมู่ที่ 3 ตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน และโครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ณ บ้านแม่สุริน หมู่ที่ 3 ตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. นายกิตติ แดงพลอย ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เขตตรวจราชการที่ 15,16,17 พร้อมด้วย นายศุภชัย สงชู ปฏิรูปที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน นางสาวธิตินันทน์ วงษ์วาด ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจและประสานราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่พบปะเกษตรกรและมอบขวัญกำลังใจให้แก่เกษตรกร ผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรเข้าสู่ระบบรับรองมาตรฐานเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ และระบบตรวจสอบย้อนกลับ “กิจกรรมเตรียมความพร้อม เกษตรกรเข้าสู่ระบบรับรองมาตรฐานเกษตรปลอดภัย” ปีงบประมาณ 2565 โดยเป็นเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน รวม 20 ราย ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการปลูกบุก ให้เข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัย และระบบตรวจสอบย้อนกลับ ตลอดจนพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร เข้าสู่การแข่งขันในตลาดได้ ณ อาคารเอนกประสงค์บ้านแม่สุริน หมู่ที่ 3 ตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ต่อมาในวันเดียวกันเวลา 10.30 น. ผู้ตรวจราชการกรม พร้อมด้วยปฏิรูปที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน นางกมลรัตน์ ปัญญา ผู้อำนวยกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน นางสาวธิตินันทน์ วงษ์วาด ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจและประสานราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน ณ แปลงที่ดินบ้านแม่สุริน หมู่ที่ 3 ตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี นายสาคร ทานา เจ้าของแปลงที่ดินให้การต้อนรับและนำชมแปลงเกษตรกรรม ซึ่งทำการเกษตรแบบผสมผสาน โดยปลูกไม้ผล ไม้ใช้สอย ไม่ต่ำกว่า 80 ชนิด เช่น บุก โกโก้ ลิ้นจี่ กระท้อน มะพร้าว ลำไย แก้วมังกร ไผ่ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ กระบือ ไก่ และเลี้ยงปลา
ในการนี้ ผู้ตรวจราชการกรม ได้รับทราบผลการดำเนินการ ข้อคิดเห็น ปัญหาอุปสรรคของเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ในการดำเนินโครงการฯ พร้อมทั้งได้ให้คำแนะนำ ชื่นชมเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ และมอบขวัญกำลังใจให้แก่เกษตรกร และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้วย

จากนั้นเวลา 13.30 น. ผู้ตรวจราชการกรม และปฏิรูปที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน นางกมลรัตน์ ปัญญา ผู้อำนวยกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน นางสาวธิตินันทน์ วงษ์วาด ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจและประสานราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมและติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ บ้านเมืองปอน หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี นางศรีนวล ผอนวล เจ้าของแปลงที่ดินให้การต้อนรับและนำชมแปลงเกษตรกรรม โดยทำการเกษตรแบบผสมผสาน มีการปลูกไม้ผล พืชผักสวนครัว เช่น แก้วมังกร มันมือเสือ มะนาว มะละกอ กล้วย หน่อไม้ ผักหวาน เลี้ยงไก่ และเลี้ยงปลา ทั้งนี้ ส.ป.ก.แม่ฮ่องสอน ได้ให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการวนเกษตร และได้พัฒนาแปลงที่ดินแห่งนี้เป็นศูนย์ต้นแบบในโอกาสต่อไป
ในการนี้ ผู้ตรวจราชการกรม ได้รับทราบผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการฯ พร้อมให้คำแนะนำในการส่งเสริมการทำระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อสร้างความสมดุลและไดัพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน

 

Related posts