ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. เขต 5,6,7 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมภารกิจการขับเคลื่อนงานในกิจกรรมที่ขอรับรองมาตรฐานเกษตร GAP กลุ่มส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่เห็ดฟาง ตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบที่ 1 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. เขต 5,6,7 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมภารกิจการขับเคลื่อนงานในกิจกรรมที่ขอรับรองมาตรฐานเกษตร GAP กลุ่มส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่เห็ดฟาง ตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบที่ 1 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวธัญพร แพมงคล ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 5,6,7 ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมภารกิจการขับเคลื่อนงานในกิจกรรมที่ขอรับรองมาตรฐานเกษตร GAP กลุ่มส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่เห็ดฟาง ตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบที่ 1 โดยมี จ่าเอกวันชัย เกิดด้วยทอง ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้ นางนันทวรรณ พร้อมมูล นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน นำคณะผู้ตรวจราชการกรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กลุ่ม GAP การส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่เห็ดฟาง ณ บ้านขวัญพัฒนา แปลงที่ 14 เนื้อที่ 6-3-69 ไร่ หมู่ 10 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีกิจกรรมดำเนินการในพื้นที่ ได้แก่ การเพาะเห็ดฟางแบบโรงเรือน และทำเกษตรผสมผสาน เช่น ปลูกปาล์มน้ำมัน ยางพารา ไม้ผล โดยใช้รูปแบบเกษตรแบบโคกหนองนาโมเดล
ในการนี้ ผู้ตรวจราชการกรม ได้รับทราบปัญหาอุปสรรค และได้ให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ และมอบขวัญกำลังใจให้เจ้าหน้าที่และเกษตรกร ในพื้นที่ ได้มุ่งมั่น ตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด เพื่อให้เกษตรกร อยู่ได้ อยู่ดี มีความสุข

Related posts