ส.ป.ก.ประชุมหารือการขับเคลื่อนงานบริการ e-Service ระบบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร (GAP) พืช ประมง ปศุสัตว์ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านระบบออนไลน์ทางไกล

ส.ป.ก.ประชุมหารือการขับเคลื่อนงานบริการ e-Service ระบบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร (GAP) พืช ประมง ปศุสัตว์ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านระบบออนไลน์ทางไกล

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ได้มอบหมายให้ นายวิวรรธน์ สงประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี และนางจันนิภา ศรีชัยวาลย์ ผู้อำนวยการศูนย์ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน จัดการประชุมหารือ และเรียนเชิญทางสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) โดยมี นายกฤษ อุตตมะเวทิน รองเลขาธิการ มกอช. พร้อมคณะทีมงานของ ส.ป.ก. และ มกอช. และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ได้ร่วมประชุมหารือในเรื่องของการดำเนินการขับเคลื่อนงานบริการ e-Service ระบบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร (GAP) พืช ประมง ปศุสัตว์ ของกระทรวงและเกษตรและสหกรณ์ โดย ส.ป.ก. จะดำเนินการพัฒนาระบบ โดยมี นายบรรจง ปองนาน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี นายกฤช รัตนโสภา วิศวกรสำรวจปฏิบัติการ กลุ่มระบบข้อมูลที่ดินและแผนที่เชิงเลข และนางสาวนัฏธิรา เคนนาดี นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ ผู้พัฒนาระบบงานบริการออนไลน์ของ ส.ป.ก. จะดำเนินการ โดยนำเสนอวิธีการ ขั้นตอนในส่วนของระบบของ ส.ป.ก. นำเสนอข้อมูลสำคัญให้สำนักงาน มกอช. ได้รับทราบวิธีการ และขั้นตอนของตัวระบบ เพื่อจะดำเนินการพัฒนาระบบร่วมกัน โดยสามารถเชื่อมโยงข้อมูลเข้าด้วยกัน โดยการประชุมหารือในครั้งนี้ ได้นำเทคโนโลยีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบออนไลน์ ZOOM Meeting เพื่อลดความเสี่ยง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ลดความแออัดของการมารวมตัวร่วมประชุมกันในห้องประชุม และลดความเสี่ยงของการเดินทางมาร่วมประชุม เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวังของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 ได้เห็นชอบการขับเคลื่อนการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Service ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กำหนดให้งานบริการ e-Service ระบบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร (GAP) พืช ประมง ปศุสัตว์ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นงานบริการสำคัญ และเป็นตัวชี้วัด Agenda ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมอบหมายให้ มกอช. เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนภารกิจ ทั้งนี้ดร.กานดา ศากยะโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส.ป.ก.. ได้ร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมออนไลน์ และมอบหมายให้นาย วรสมรรถ คุณารักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนายทรงเกียรติ สุเทพากุล พนักงานพัฒนาระบบราชการ ร่วมประชุมกับสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ส.ป.ก. ณ ห้องประชุมธนะรัชต์ ส.ป.ก. (ริมสระน้ำ) ชั้น 1 ถนนประดิพัทธ์ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

Related posts