นราธิวาส-มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมยกระดับการศึกษา พัฒนาผู้สอนสนับสนุนผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ

นราธิวาส-มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมยกระดับการศึกษา พัฒนาผู้สอนสนับสนุนผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ

 

จากการที่เทศบาลเมืองนราธิวาส โดย นายไพซอล อาแว นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส มีนโยบายในการเปิดห้องเรียนสาธิต SME ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยเน้นการเรียนการสอนในวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพการศึกษาของท้องถิ่น พร้อมทั้งเป็นการยกระดับการจัดการเรียนการสอนให้มีความเข็มแข็งทางวิชาการซึ่งจะต้องส่งผลต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นต่อไป นอกจากนี้ โครงการเปิดห้องเรียนสาธิต SME ยังได้มีแนวทางในการที่จะพัฒนาผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาให้มีการพัฒนา และมีคุณภาพการสอนให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SME อย่างมีคุณภาพ โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ในการยกระดับการศึกษาท้องถิ่นให้มีศักยภาพในครั้งนี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เปิดเผยว่า “มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยที่จะต้องมองถึงการศึกษาทุกระดับ การที่มหาวิทยาลัยได้เข้าไปสนับสนุนและร่วมมือในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนถือว่าเป็นนโยบายและความตั้งใจในการร่วมถ่ายทอดความรู้ ส่งเสริมทักษะวิชาการและวิชาชีพตามศาสตร์ของการเปิดห้องเรียนสาธิต นอกจากนี้มหาวิทยาลัยมีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรทางการศึกษา ห้องปฏิบัติการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ กิจกรรมการเรียนรู้ด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาต่อผู้สอน และผู้เรียน ซึ่งจะทำให้การจัดการศึกษาสายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษของห้องเรียนสาธิต SME เทศบาลเมืองนราธิวาส มีมาตรฐานและมีคุณภาพมากขึ้นต่อไป”

สำหรับการร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ได้กำหนดจัดพิธีลงนามขึ้นในวันที่ 17 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมีข้อตกลงสำคัญคือการร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการทั้งสองฝ่าย

 

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

Previous post ประจวบฯ จัดใหญ่งานมหัศจรรย์เมืองสามอ่าว 1-10 เม.ย.นี้
Next post มุกดาหาร -ทูตเศรษฐกิจสหรัฐพบผู้ว่าฯ-หอการค้ามุกดาหาร ชี้สะพานมิตรภาพไทย-ลาว 2 มีศักยภาพมูลค่าข้ามแดนสูงปีละ 358,412 ล้านบาท