ศอ.บต. เดินหน้าสร้างความเข้าใจการมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหา จชต.

ศอ.บต. เดินหน้าอย่างต่อเนื่อง สร้างความเข้าใจการมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหา จชต. ด้าน เลขาธิการ ศอ.บต. ย้ำ ทุกคนคือกลไกสำคัญที่จะร่วมสร้างความมั่นคงในพื้นที่

 

ศอ.บต.จัดกิจกรรม “ การฝึกอบรมสร้างความเข้าใจแนวทางการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหา ผ่านกลไกสภาสันติสุขตำบล ภายใต้แผนตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 3 – 5 สิงหาคม 2563 เพื่อมุ่งเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาตำบลให้ความสอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่และประชาชน การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกลไกของ สภาสันติสุขตำบล โดยในวันนี้ (3 สิงหาคม 2563) เวลา 11.00 น.พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมและบรรยายในหัวข้อเรื่อง “ นโยบายการแก้ไขปัญหา จชต.”

โดยมี นายอำนวย ศรีระแก้ว ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง ผู้อำนวยการกองบริหารยุทธศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้อำนวยกลุ่มงานสังคมจิตวิทยาเพื่อความมั่นคง ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประกอบด้วย ปลัดอำเภอ พัฒนากร สาธารณสุข เกษตรตำบล บัณฑิตอาสาฯ ที่รับผิดชอบประจำตำบล และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ 5 จชต.เข้าร่วม  ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

ในการนี้ เลขาธิการ ศอ.บต.ได้กล่าวพบปะผู้เข้าร่วมกิจกรรมว่า ทุกคนคือกลไกสำคัญที่จะช่วยคลี่คลายปัญหา จชต.ซึ่งดำรงอยู่อย่างยาวนาน ทั้งนี้ นโยบายของประเทศได้กำหนดทิศทางในลักษณะยุทธศาสตร์ชาติ เป็นการนำพาทุกภาคส่วนไปข้างหน้าด้วยกัน ระยะ 20 ปีและในสิ้นปี 2565 มีเป้าหมายหรือแนวทางหลัก 1 ด้าน ในมิติความมั่นคงคือสร้างพื้นที่ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการของประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยเป็นการนำร่องในพื้นที่ จชต.สร้างฐานรากให้เกิดความมั่นคงและขยายขึ้นไปสู่ระดับอำเภอและจังหวัด ซึ่งภาคใต้นอกจากปัญหาที่คลายๆกับจังหวัดอื่นๆแล้ว ยังมีความซับซ้อนอีกหลายๆ เรื่องโดยเฉพาะปัญหาความไม่สงบ จึ่งได้ริเริ่มที่ตำบลด้วยความร่วมมือของคนในตำบลช่วยกันคิด ช่วยกันวางแผน และวางกรอบการพัฒนาที่เป็นรูปธรรมและเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกๆด้าน และท่านทุกคนคือกลไกสำคัญที่จะร่วมสร้างความมั่นคงในพื้นที่

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการนำบุคคลสำคัญต่อการทำงานในระดับพื้นที่มาเสริมสร้างความเข้าใจ รับรู้แนวทางร่วมกันและยังเป็นพลังสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้กับสภาสันติสุขตำบลด้วยการจับมือเดินไปพร้อมกันจึงจะเป็นพลังที่สำคัญ ซึ่งผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ จชต. ที่เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้บ้างส่วนเป็นบุคลากรนอกพื้นที่ที่มีความตั้งใจมาช่วยพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องให้ผู้ปฏิบัติงานระดับพื้นที่เกิดองค์ความรู้เกิดความเข้าใจแนวทางขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและกรอบการดำเนินงานตามแผนตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนนำไปสู่การขับเคลื่อนงานให้เป็นไปตามแนวทางสำคัญในการแก้ไขปัญหาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของพื้นที่หมู่บ้าน ชุมชน และตำบลให้ยั่งยืนต่อไป

Related posts