อี.เทค บรรพชาสามเณรถวายในหลวง ร.๑๐ (ชมคลิป)

วิทยาลัย อี.เทค ร่วมศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ. 14 และวัดชุมแสงศรีวนาราม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี จัดโครงการบรรพชาสามเณร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ ในหลวง ร.๑๐ โดยมีนักศึกษาวิชาทหารเข้าร่วม 242 คน

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ร่วมกับศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 14 และวัดชุมแสงศรีวนาราม ต.หมอนนาง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี จัดโครงการบรรพชาสามเณร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระชนมพรรษา 67 พรรษา

โดยมี พันเอก ณฐกร วัชรประทีป ผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 14 เป็นประธานในพิธีและมี ดร.ประเสริฐ กลิ่นชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) คณะนายทหาร,อาจารย์และผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วม ณ วัดชุมแสงศรีวนาราม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โดยที่โครงการดังกล่าว มีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) จำนวน 242 คนเข้าร่วม ระหว่างวันที่ 22 กันยายน – 2 ตุลาคม 2562

พันเอก ณฐกร วัชรประทีป กล่าวว่า โครงการบรรพชาสามเณร ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 แสดงให้เห็นถึงการปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษาวิชาทหารได้มีความกตัญญูต่อบิดา มารดา และสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่สำคัญยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาวิชาทหาร ได้มีโอกาสศึกษาหลักธรรมตามคำสอนของพระพุทธศาสนาทั้งภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติอย่างเข้าใจถ่องแท้ สามารถนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขต่อไป

รุ่งรัตน์ สุบินตัน ชลบุรี 0855032477

Related posts